HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 88

JPEG (Deze pagina), 777.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

ij {
u
l?
l
l*, 79
I
gl van 3 °/0 en van 3‘/2 °/0, in tabel n°. 1 volgens den rente-
# standaard”van 44 °/0.
*i· i Toch is het hieruit blijkend aanzienlijk verschil in bedrag
j van ’t voor iederen deelhebber op den duur zich vormend
reservekapitaal, op de soliditeit van zulk een ondersteunings-
fonds slechts van ondergeschikten invloed. Immers wij zagen
J op bladzijde 68 en uit de resultaten der kolommen II , IV,
I; VI en IX van tabel n°. 2, dat een deelhebber die met den
aanvang van zijn 21-jarigen leeftijd is toegetreden en gedu-
rende 50 jaren alle waarborgen en voordeelen zijner verzekering
genoten heeft, van de som zijner gestorte premiën a f 1,-
per maand, na aftrek van alle, tijdens zijn lidmaatschap voor
hem gedane uitgaven 407,97 -{- f 25,- wegens voorge-
komen ziektedagen en administratiekosten) nog een reserve-
kapitaal zal overhouden van f 167,03; en zulks zender dat
eZemrb·Q eenige mireszf áeegemmmel in berekening is geömcái.
, Doch omdat met ieder jaar voor hem het batig saldo af-
; neemt , dat telken jare van zijne contributie overschiet , om
ll na zijn 61" in een jaarlijks stijgend tekort over te gaan , be-
hoort natuurlijk elk deelhebber die later dan met zijn 21°
i jaar toetreedt, - opdat de totale waarde zijner reserve op zijn
` 7 0** jaar gelijk blijve aan het zooeven genoemde bedrag - het
i deficit aan te vullen, dat hierin voor hem , ten gevolge zijner
latere toetreding zou ontstaan; en wel door betaling eener
i juist berekende inschrijvingspremie, overeenkomstig met zijn
actueelen leeftijd, of door eene evenredige buitengewone verhoo-
ging zijner maandelijksche contributie.
i Geven alzoo de uitkomsten der samengestelde intrestbcre-
keningen , respectievelijk a 3 , 3‘/2 en 4 °/0 de aanmerkelijke
>§ verschillen in waarde aan, welke der gemeenschappelijke reser-
vekas van een ondersteuningsfonds dat volgens de door ons ont-
ll wikkelde theorie is ingericht, als de som der jaarlijksche baten
j van de ingeschreven leden ten goede kan komen en hangt hier-
*0 mede het grooter of kleiner geldelijk weerstandsvermogen dier
`lj kas tegen onvoorziene , maar toch mogelijke calamiteiten die het
I
le