HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 86

JPEG (Deze pagina), 563.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

I
77
beoordeeling der hoogst belangrijke, maar tevens ver strek-
kende resultaten , waartoe de heeren GALL1¤·r-Lneoennr en
RONDEAU in hunne ”EázwZe” gekomen zijn. Door zulk eene
beoordeeling zouden wij niet slechts ons uitsluitend doel -
de bespreking der ziekengeldfondsen - voorbijstreven , maar
ook onze bevoegdheid tot het voeren van critiek , ten dezen
overschrijden. VVij blijven ons bepalen tot de gegevens, om-
trent ondersteuningsfondsen bij zfjeielgka ziekte in de »«Ez5ucZe”
op grond der tabel van het jaarlijks gemiddeld voorkomend
aantal ziektedagen, volgens HUBBARD, neergelegd.
En dan valt al dadelijk in ’t oog, dat de intrestberekening
der schrijvers, volgens den tegenwoordigen rente-standaard te
hoog is Men maakt dezer dagen in den regel van geldbe-
leggingen gemiddeld geen 4 °/O meer. En welk een gewichti-
V gen invloed dusdanige overdrijving hebben moet op de hoe-
. grootheid der reserve van deelliebbers in instellingen als de
j liierbedoelde, kan blijken uit eene vergelijking der cijfers in
onderstaande tabel n°. 4 opgenomen, met die welke tabel n°. 1
= aangeeft.
l .
l
.;.