HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 85

JPEG (Deze pagina), 788.09 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

I I
76
de uitgaven tot fr. 4,63 -{- fr. éh,62 : fr. 9,25 per lid en
per jaar, doch de contributie van fr. 12,- staat er tegenover;
zoodat ook hier nog altijd een jaarlijksch batig saldo rest van
fr. 2,75 voor ieder hunner. Deze cijfers beantwoorden aan een
sterftekans van 57 jaren (kolom VII).
De zz Medical sickness annuity and life insurance society”
in Engeland en de /1 Association médicale mutuelle du depar-
tement de la Seine ,” welke laatste mede volgens de hierboven
gemelde beginselen werkt, geven blijkens de »»l?áurZe” nog veel
gunstiger uitkomsten. Zij bestaan echter te kort om al te
grooten nadruk te leggen op de schoone ervaringsresultaten ,
welke zij tot hiertoe opleveren , en bovendien zijn deze beide
instellingen uitsluitend onder een bepaalden maatschappelijken
stand ­- dien der geneeskundigen - werkzaam , dus ontoe-
gankelijk voor dat publiek , welks belangen wij bij dezen V
arbeid vooral op het oog hebben.
Wij achten trouwens het medegedeelde ruim voldoende tot j
kenschetsing der gronden , waarop, volgens de uiteengezette
I theorie , een degelijk ingericht onderling ondersteuningsfonds =
ziekte , bepaaldelijk voor den stand der mingegoeden , be- I
hoort te rusten. En wij aarzelen niet er bij te voegen , dat ­
wij ­- als zóódanig - met die theorie hoogelijk zijn inge-
nomen , hare practische toepassing dus zeer ernstig meenen 3
te mogen aanbevelen. Mits een flink , met voldoende kennis
en belangelooze toewijding bezield bestuur daaraan verbonden
zij, dat gestreng waakt tegen voorwending van ziekte en van Q
langdurigheid daarvan -- en zulks achten wij ten allen tijde i
onafwijsbaar noodzakelijk -- sluit zulk eene vereeniging bij
hare leden ieder drukkend gevoel uit van ontvangen gunstbe- ",
toon, van een steunen op anderen, waar wèl toegepaste eigen i
krachtsontwikkeling voldoende kan , voldoende zal blijken om
zich in ruimer of beperkter mate te verzekeren, tegen de ge-
volgen van ziekte en geldelijken nood, welke op voor ’t gezin
zoo allertreurigste wijze te zamen gaan.
Wij wenschen ons echter te onthouden van eene volledige