HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 84

JPEG (Deze pagina), 781.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

75
ziektekans van een deelhebber op 56- a 57jarigen ouderdom
(kolom VH).
V De Société parisienne xx la Géramique” Werd in 1818 opge-
l richt en uit eene statistiek, die loopt van 1818 tot 1873 blijkt,
I dat het getal harer leden van verschillenden leeftijd gedurende
dat 56jarig tijdvak, schommelde tusschen 178 en 59 per jaar.
Ondanks de hoogst ongunstige omstandigheid van dit zeer
beperkt ledental , wat er geivis toe bijdroeg , dat het gemiddeld
cijfer der ziektedagen per jaar tot 9.72 steeg tegen 8.16 volgens
HUBBARD (zie kolom 111) is de toepassing der theorie eene1·
dagelijksclie geldelijke uitkeering aan de verzekerden bij ziekte 7
gelijk aan het bedrag hunner maandelijksche storting, bij deze
. kleine vereeniging toch standvastig proef houdend gebleken. De
uitgaven met inbegrip der administratiekosten bedroegen ge-
middeld per jaar en per lid fr. 10,22 tegen een ontvangst van
fr. 12,-. Er bleef dus jaarlijks voor ieder lid over fr. 1,78
hetgeen overeenkomt met een ziektekans van 58 a 59 jaren
(kolom VII).
Na 1879 is deze maatschappij in bloei belangrijk toe- en
het gemiddeld aantal ziektedagen harer leden afgenomen, met
eene evenredig gunstige verlaging der ziektekans.
à Een niet minder kraehtigen steun van vertrouwbaarheid ont-
i leent de bedoelde theorie aan het u Rapport général de M. le
j ministre de l`intérieur sur les opérations des sociétés de secours
_ mutuels de toute la France, pendant la période quinquennale
1881-1885.” Gedurende die 5 jaren heeft het gezamenlijk aan-
l tal leden 5058599 bedragen; zij hebben gedurende 23449375
3 dagenschadevergoeding Wegens ziekte ontvangen; dat is een
W algemeen gemiddelde van 4.63 dagen per lid en per jaar.
‘ Bovendien hebben 57 4h99 ouden van dagen en invaliden een
jaarlijkschen onderstand ontvangen ieder van fr. 365,- De
verhouding dezer ondersteuning tot het totaal ledental is gelijk
1.13 °/0; en daar ­: 4.12 , vermeerdert dit de
jaarlijksche uitgaaf voor elk contribueerend lid met fr. 4,12
‘ -{- fr. 0,50 administratiekosten :: fr. 4,62. Hierdoor stijgen