HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 83

JPEG (Deze pagina), 764.81 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

74
jaar, dat hij tot de maatschappij is toegetreden en het gemid-
delde der risico°s (ziektekansen) per groep geschat, volgens
G. HUBBARD (tabel n°. 2 kolom 111). VVij zien er uit dat [
als een deelgenoot op zijn 21° jaar is toegetreden, hij op 60- l
jarigen leeftijd j 507,45 bezit; op 49 jaar toegetreden bezit E
hij op zijn 60° jaar slechts J 54,20. ‘
Wij hebben gemeend, de grens van 49 jaar niet te moeten
overschrijden , ofschoon de verdere berekening gemakkelijk te
maken zou zijn, op grond van hetgeen vroeger bij tabel n°. 2
daaromtrent is vermeld.
Er blijft nu nog over aan te toonen, dat de gegeven be-
schouwingen, bij de practische toepassing der hiervoren gefor-
muleerde verzekeringstheorie, volkomen juist blijken te zijn. .
Tabel n°. 2, naar wier kolommen hierachter nog herhaal-
delijk verwezen wordt, geeft een overzicht van de theoretische
resultaten der tot hiertoe beschouwde formule van het risico
(de ziektekans) , toegepast op eene groep van onderling verze-
kerden, welke allen denzelfden ouderdom hebben en tevens op
j eene andere soortgelijke, wier leden resp. ieder één der leef- ··
tijden bezitten, die in de tabel zijn opgenomen. De uitslag
is beslissend gunstig voor de gegrondheid der theorie; doch
het mag belangrijk heeten te onderzoeken of dezelfde toepas-
sing op een groep verzekerden van verschillende leeftijden
i dooreengenomen, eene even gunstige uitkomst kan doen ver- j
wachten. _
Vooraf nog deze herinnering:
Het totaal der uitgaven met inbegrip der kosten van beheer
werd in kolom V - de gulden als eenheid aangenomen -- vol- J
gens het gemiddeld aantal ziektedagen ­- op 8.16 -§- j 0,50 : W
f 8,66 per jaar en per lid berekend. ‘
Van het bedrag der jaarlijksehe contributie (12 >< f 1, --
”s maands) : f 12,-- bleef alzoo per lid en per jaar een batig
saldo over van f 3,34 en zulks omzflmm/celgjk wm eemlgevz
imfresl loegemmmll, 0l00r belegging wm hel egerseáezf der geslarle
óyelmgen verkregen. Deze uitkomst stemt overeen met de ~