HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 81

JPEG (Deze pagina), 765.51 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

li
E
72
wachten , dat klimt tot f 167,03 (kolom IX). Indien ten ._
opzichte der nieuwe toe- en uittredingen de evenredige ver- i
deeling van den leeftijd der deelnemers dezelfde blijft, als S
in de veronderstelling die wij nagaan , dan is het alleszins g
duidelijk dat het jaarlijks behaalde voordeel hetzelfde zal blijven.
Bijgevolg kunnen wij het algemeen beloop van de reservefond­ 0
sen berekenen , alsmede hun waarde na een bepaalden tijd ,
vaststellen. Die bewerking kan verricht worden met behulp
der intrestberekening van tabel n°. 1 (kolom B). Nu moeten
wij evenwel doen opmerken, dat de eerste som , die het reser-
vefonds uitmaakt, eerst verkregen is nadat de maatschappij
reeds een jaar in werking was. Indien wij dus voor een wil-
lekeurig genomen jaar de waarde van dit fonds willen leeren
kennen , moeten wij in de kolom van het aantal jaren (tabel
n°. 1) het cijfer van het bedoelde jaar met 1 verminderen en
vinden dan daarachter de gezochte waarde.
Voorbeelcl. In de veronderstelling , die wij hebben na te gaan ,
n.l. die van de jaarlijksche belegging van een batig saldo ,
« gelijk aan 167,03, bezit de maatschappij aan het einde van
het eerste jaar een reservefonds van f 167,03; aan het einde
van het tweede zal dat reservefonds gelijk zijn aan f` 167,03
vermenigvuldigd met den rentefactor die in kolom B van
_ tabel n°. 1 staat, tegenover het cijfer 1, en zoo vervolgens.
Op deze wijze vinden wij dat jaarlijks de belegging van een
som van f 167,03, tegen intrest op intrest en tegen 4t°/O , na
10 jaren deelneming d. i. 9 jaren duur der verzekering, wat
de rente betreft, een som opbrengt van ]”167 ,03 X /` 12,006
; f 2005,36. Wij zien dan ook , dat na 50 jaren in werking
te zijn geweest, dat is 49 jaren duur, wat de rente­op-rente- t
berekening aangaat, het totaal reservefonds der maatschappij
bestaande uit 50 leden (van elken leeftijd van 21--70 jaren
éen) klimmen zou tot f 167,03 X f 152,6611 (tabel n°. 1,
kolom B) :.: ,/` 254499,416; dat is dus voor elken deelgenoot
: f 509,99.