HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 80

JPEG (Deze pagina), 756.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

v

E

l
1 71
j van tabel n°. 2 - ze nu nog eens in horizontale richting
lezen. Dan vinden wij, dat er op het 21* jaar vermoedelijk
l 4.49 ziektedagen zijn , wat met de f 0,50 administratiekosten
V een totaal-uitgave waarschijnlijk maakt van f 4,99. Indien
wij die f 4,99 aftrekken van de jaarlijksche storting a
ii f 12,-, dan blijft er een saldo over van 7,01 in ons voor-
deel, dat aan het eind van het jaar het totaal vermogen van
den deelnemer zal vertegenwoordigen.
Nemen wij nu nog eens den derden regel. Onze deelgenoot
is 23 jaar oud en zijn waarschijnlijke kans van ziek zijn is
5 dagen , die met inbegrip der vaste som van f 0,50 een
totaal-uitgave vordert van f 5,50. Dit afgetrokken van de
( jaarlijksche bijdrage a f 12,-- geeft een overschot van ;"6,50
die gevoegd moeten worden bij de f' 14,19 voordeelig saldo
. der vorige jaren. Doch die som van f 14,19 heeft aan intrest
opgeleverd f 0,56, die aan het eind van het 3° jaar een totaal
geven van f21,25 (f 6,50 + /`14,19 + ]"0,56 : ]‘21,25)
in zijn voordeel en zoo vervolgens tot het einde toe. Het
spreekt van zelf dat hier altijd sprake is van denzelfden deel-
’ genoot, die zijne deelneming tot 70 jaar toe voo1·tzet.
Indien wij ons nu eene onderlinge verzekeringsmaatschappij
voorstellen , die met een aantal van 50 effectieve leden werkt -
een van elken leeftijd van 21-70 jaar - dan willen wij _
eens nagaan welke de uitkomsten zijn die elk jaar ver1noe­
1 delijk verkregen zullen worden.
Het is duidelijk , dat de waarschijnlijke totale risico aange-
duid wordt door het getal van 407 .97 ziektedagen , die onder
aan kolom II vindt opgeteekend. Die 407 97 ziektedagen
,; zullen een jaarlijksche uitgave vorderen van f 407,97 , en
l als wij er nog f` 25,- (kolom IV) voor de administratie-
kosten (V/' 0,50 per lid) bijvoegen, dan krügen wij een totaal
, uitgave van j 432,97 (kolom V). Hiertegenover staat dat de
l 50 jaarlijksche stortingen a /` 12,- een totaal ontvangst aan~
’ wijzen van ff 600,- (kolom VI). Daaruit volgt dus, dat
t wij netto aan jaarlijksche overschotten een totaal kunnen ve1·-
l