HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 78

JPEG (Deze pagina), 747.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

l

l
· 69
l aan het einde van het 22° jaar (2* jaar der deelneming); de
{ /' 13,91 bezeten aan het eind van dat 22° jaar leveren f 0,56
i interest op aan het einde van het 23** jaar, en zoo gaat het
( door tot het 70° jaar.
Laat ons thans zien, wat er gebeurt op het 61** jaar, op
den leeftijd van het tekort, (dien wij den créáéscám Zeefz5gy'rZ
van onzen deelgenoot zouden kunnen noemen). Op 60 jaar
bezit onze verzekerde 198,33 (kolom 1X) , nu dekt die rente
het tekort, dat op 61 jaar begint , ja zelfs houdt hij er nog
van over; evenzoo gaat het tot 70 jaar toe en men kan dus
oonstateeren , dat het tekort nooit zoo groot is als de intrest,
die van het kapitaal gemaakt wordt; zoodat men wel verplicht
is te besluiten , al schijnt het op paradoxe wijze, dat het
tekort niet belet, dat het kapitaal toeneemt; hetgeen eerst
recht duidelijk zal worden, indien men ons wil volgen, naar
het laatste gedeelte dezer tabel, waar wij de resultaten die
verkregen worden , hebben blootgelegd; hierbij rekening hou-
dende met den belangrijken factor der samengestelde rente,
die een zoo krachtig steunpunt oplevert voor kapitaalsver~
meerdering.
Kolom X1. Onze deelgenoot bezit aan het eind van zijn
21*5 jaar de som van f 7,01 die tegen 4 °/0 aan het eind van
zijn 22** een rente afwerpt van f 0,28 (kolom X11); nu behaalt
hij op zijn storting een voordeel van f 6,90 (kolom V11) wat
maakt, dat hij aan het eind van dat zelfde jaar een kapitaal
bezit van f 14,19 (kolom X1): immers, f 7,01 -{- /`0,28 +
f 6,90 ·: f 14,19.
De rente van die /` 14,19 zal aan het eind van het volgend (
ï jaar (3** jaar der deelneming) 0,56 bedragen , en op dat
( oogenblik zal hij op zijne storting een voordeel behaald hebben
l van f 6,50 (kolom V11); want zijn totaal bezit brengt op ‘
l f 6,50 ­§­ f 14,19 -{- f 0,56 :;*21,25 (kolom X1) Aldus
l kolom X1 naar beneden vervolgende, ziet men, dat onze cri-
’ áiscáe Zeefzfürl van 61 jaar voorbijgaat, zonder dat de ver-
; meerdering van het kapitaal een enkel oogenblik stilstaat, on
A
l
l
n
E
i