HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 77

JPEG (Deze pagina), 776.70 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

li
F

I
ee I
en welke in het tweede gedeelte deritabel te vinden zijn, j
willen wij de reeds verworven gegevens recapituleeren gelijk `
die aan den voet der tabel onder de rubriek z»zf0áaZm” ver-
meld worden. Wij zien dan, dat indien wij een idealen deel- I
genoot tot voorbeeld kiezen, n.l. iemand die op zijn 216 jaar l
toetreedt tot een onderlinge vc1·zekering tegen ziekte, en tot
zijn 70° jaar er in blijft, deze gedurende 4i07.97 dagen (kolom II)
ziek geweest zal kunnen zijn, en dat hij f 25,- aan admi-
nistratie zal gekost hebben (kolom IV) wat eene uitgave heeft
noodig gemaakt van f #132,97 (kolom V).
Daartegenover staat, dat hij 50 jaren achtereen eene jaar-
lijksche bijdrage heeft gestort van f 12,-, wat een totale
som uitmaakt van f` 600, (kolom VI); waardoor het geheel
vereffend wordt met f 198,35 overschot en f' 31,32 schade,
zoodat in werkelijkheid de balans sluit met een voordeelig saldo
van f 167,03 (kolom IX). Volgens deze berekening: ont-
vangstenf 600,·-·, uitgaven f' 4132,97 :f 167,03.
Kolom IX behoeft wel geene nadere verklaring. Hieruit
blijkt, dat, indien de deelgenoot op 21jarigen leeftijd f 7.01
bezit en op 22jarigen ouderdom 6,90 overlegt, hij een
saldo heeft van f` 13,91. Wij hebben eenvoudig de jaarlijk-
sche overschotten van kolom VII op te tellen, om te kunnen
_ constatecren, dat onze deelgenoot op zijn 61** jaar de som van
f 198,35 zal bezitten.
Van dat oogenblik af vermindert zijn vermogen, al naar
gelang de uitgaven de inkomsten overschrijden (kolom VIII)
en daalt tot f 167,03 op 70jarigen leeftijd, zoodat het tekort
slechts in zeer beperkte mate eenig nadeel oplevert voor het
vermogen van den deelnemer; wat nader zal blijken nog ge- 9
ringer te zijn, indien wij kolom X onderzoeken, waarin wij
eenvoudig de rente hebben opgeteekend, die jaarlijks verkregen
wordt , uit de overschotten getotaliseerd gedurende de vooraf- Q
gaande jaren (kolom IX). Inderdaad zien wij dan dat de l
_/° 7,01 die aan het eind van het 21** jaar in zijn bezit waren :
(16 jaar der deelneming) f 0,28 aan rente hebben opgebracht {
A
?
l
n
E
i