HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 76

JPEG (Deze pagina), 781.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

’r
{ er
I
E komstige groepen der later te vermelden Engelsche »»Medical
sickness annuity and life insurance society,” die evenals de
reeds genoemde zz Association médicale mutuelle du departement
if de la Seine ,” op wetenschappelijke verzekeringsgronden berust,
. doch wier bespreking hier achterwege kan blijven.
In kolom IV zijn de onkosten vermeld, die gemakshalve,
daar zij constant dezelfde blijven, op deze wijze zijn aange-
ij geven, in plaats van telkens f 0,50 bij ieder getal op te tellen.
Indien de deelnemer dus op 21jarigen leeftijd 4.49 ziekte-
T kansen heeft, zal de administratie f 4,49 --|- f 0,50 voor hem
{ te betalen hebben, wat f 4,99 maakt voor de totale onkosten,
zooals die in kolom V, zijn aangegeven. Evenzoo zou in
j kolom VI op iederen regel het cijfer f 12,---- moeten geplaatst
, zijn, voorstellende de jaarlijksche bijdrage per lid. Wij hebben
hiermede gehandeld als in kolom IV. De ee1·ste uitkomst, die
ik verkregen wordt, vindt men opgeteekend in kolom VII, in
g welke de ingeschreven cijfers het bedrag vertegenwoordigen ,
· van hetgeen er van de gestorte bijdragen van elk der deel-
'= nemers overblijft na aftrek der jaarlijksche onkosten. Indien
J wij dus op 21 jaar eene uitgave hebben van /’ 4,99 (f 0,50
,, administratiekosten -{- 4.49 ziektedagen a f 1,-) dan is het
duidelijk, dat er een winst overblijft van f 7,01 4,99 4-
C f 7,01 : f 12,-) en zoo vervolgens. Telkenmale als met het
A aantal jaren de ziektekansen toenemen, vermindert naar even- _
redigheid de winst, en wij zien dan ook, dat zij op 61 jaar
_ niet meer dan f 0,02 bedraagt.
` In kolom VIII vinden wij opgeteekend het verlies, dat van
af 61 jaar , jaarlijks per deelgenoot geleden wordt. Op 62 .
jaar heeft men 13,05 ziektekansen -;- /' 0,50 administratie-
kosten, wat een totaal aan uitgaven vereischt van f 13,55;
. nu is er, daar de contributie slechts 12,- bedraagt, een
verlies van f 1,55 , wat met ieder jaar toeneemt, om op 70
jaar f 5,58 te bedragen. Alvorens nu het onderzoek der ver-
k1·egen financieele resultaten ter hand te nemen, waarbij reke-
1 ning gehouden is met de eenvoudige en samengestelde intrest