HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 75

JPEG (Deze pagina), 781.69 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

’r
ce è
l
Verklaring van tabel n°. 2. h
Indien men , om deze tabel te lezen, slechts onze aanwij-
zing wil volgen , zal men zien dat zij niet zoo gecompliceerd
is, als zij wel schijnt. Iraat ons allereerst, links beginnende l
de kolommen in verticale richting nagaan. Ter verduidelijking r
hebben wij deze genummerd. In kolom I zijn de verschillende j
leeftijden opgegeven van 21-70 jaren, d. i. het tijdperk ,
binnen ’t welk kan worden aangenomen dat de deelneming in ij
fondsen voor geldelijke uitkeering bij ziekte, valt. Kolom II
vertoont nu het aantal dagen die men waarschijnlijk ziek kan T
zijn. Deze cijfers zijn de gemiddelde , zooals die door G. j l
HUBBARD zijn opgegeven; zij zijn ontleend aan het werk van Pnos-
rien Larrrrn , »« Essai de táeowle raáémmelle sur Z’0¢·g¢mi.s·aii0¢z des j
saciéáás de secomuv muáaels , Paris, Gnurnrnn VILLARS, 1888.” ,
Men ziet dat op 21 jaar het jaarlijksch gemiddelde dier ziek-
tedagen 4.49 bedraagt, dat dit op 22 jaar gemiddeld 4.60 is T
enz. Het valt reeds dadelijk in het oog , dat de vermeer- g
dering dier ziektekansen zeer langzaam geschiedt en men van ·
21-43 jaar moet opklimmen om de vermeerdering die1· kansen '=
op twee dagen te brengen. Van 43-55 jaar nemen zij op-
nieuw met een dag toe en van 55- 58 jaar wederom met een ,,
dag. Men ziet, hoe na dien leeftijd, bedoelde kansen met
bijna een dag per jaar toenemen , om tot 17.08 ziektedagen J
V te geraken op het 70* jaar , met welken leeftijd de tabel van '
HUBBARD eindigt. Laten wij in het voorbijgaan opmerken dat
op 61 jaar de kans van 11.48 ziektedagen bijna gelijk is _
aan de gestorte bijdrage , indien wij de administratiekosten , `
zooals wij boven gezegd hebben, er bij voegen. Van dat
oogenblik af zal dus het deücit beginnen zich te doen gevoelen.
Hierop komen wij weldra nader terug.
In kolom III hebben wij de leeftijden in groepen van 5 .
jaren bijeengevoegd en het gemiddelde der ziektekansen voor
elke zoodanige groep er achter geschreven. Alleen de eerste
groep omvat slechts 4 jaren. Dit werd in de »«lfáuzZe" opzet-
Lelijk gedaan, om ze te kunnen vergelijken met de overeen-