HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 70

JPEG (Deze pagina), 740.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.51 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

60
gemiddelde der ziektekansen maar beneden 111/2 dag blijft, -
in den meest gunstigen toestand en het defieit begint eerst _
op het oogenblik, dat dit gemiddelde van 111/2 ziektedag per
jaar wordt overschreden.
Wanneer kan zich nu die eventualiteit voordoen? Dat zullen
wij straks zien. Laat ons oonstateeren, dat op dit oogenblik,
de eenige inkomsten der maatschappij zullen zijn: de opbrengst J
van de stortingen der deelnemers, vermeerderd -- wat de vol-
gende jaren betreft -­ met de rente van het uitgezet kapitaal. i
Maar, zal men vragen, wat doet ge dan met de entreegelden,
met de bijdragen der honoraire leden , de boeten , de extra- T
bijdragen , de schenkingen of legaten , de in kas blijvende
gelden, ten gevolge van bedanken, schrappen of overlijden? . . .
Ons antwoord op deze vraag is eenvoudig, dat dergelijke in- 3
komsten inderdaad .zoo afwisselend zijn, dat wij ze niet in
berekening kunnen brengen, Het is bijv. niet meer dan billijk 4
dat bij `t overlijden van een lid zijn evenredig deel in de
overgelegde winsten der gemecazsc/ëappeZ@ke verzekeringsonderne­
ming (haar reservefonds) aan diens erfgenamen wordt uitgekeerd.
Doch waar rechthebbenden de naasting hiervan verzuimen of '
waar op andere wijze toevallige voordeelen aan de kas ten goede
komen, behooren deze feiten tot de rubriek «»onvoorziene,” zij »
°t dan ook voor de gemeenschap gunstige U omstandigheden ,”
die als factoren eener wetenschappelijke berekening niet in aan- {
merking mogen komen.
Resumeerende is het uitgemaakt: .,
l°. dat onze eenige inkomsten zullen zijn de contributie der
leden -|- de rente van het kapitaal;
2**. dat wij, ter vereenvoudiging onzer berekening, de jaar-
lijksehe contributie veronderstellen te zijn 12,-- , dat is
een storting van f 1,- per maand, die recht geeft op eene
schadevergoeding van f 1,- per dag;
3°. dat , in dit geval, de administratiekosten f 0,50 per
jaar en per lid bedragen, dat is iets meer dan 4« °/0 van de
jaarlijksche contributie.