HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 7

JPEG (Deze pagina), 779.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

,N.- .i.-,.,.-r....r..r,-. mr, .. . , _ ».,. T.
-~ v
keurd en onzen secretaris de verzending der beide rapporten
- tijdig vóór de a. s. algemeene vergadering - opgedragen.
Daar echter, enkele dagen na den hiertoe uitdrukkelijk
vastgestelden datum (20 April) mij `t collectief rapport onzer
commissie nog niet ter vooraf noodzakelijke mede-onderteekening
was aangeboden, heb ik alstoen gemeend niet langer met de
toezending van het mijne , aan ’t hoofdbestuur te moeten wachten.
Men begrijpt dat het dit laatste -­ bij de hierna gevolgde
correspondentie tusschen den heer algemeenen secretaris en
mij - niet aan de vereischte inlichtingen, mijnerzijds , over
den juistcn loop dezer zaak heeft ontbroken en tevens, dat
het niet in mij is opgekomen, eene volledige plaatsing ook van
mijn rapport in de ofliciëele nuts-uitgaaf te hopen of te vragen;
i het hoofdstuk VI der meerderheid immers, bevatte reeds een
bel.angrijk deel mijner bewerking , woordelijk overgenomen. Maar
wat men hier mocht verwachten, was eene billijke erkenning,
door het hoofdbestuur, ook van het 1·echt der minderheid,
om gehoord te worden, was het opnemen , in beperkten
vorm, ook van mijne mededeelingen en beschouwingen , voor
zooverre deze aan het rapport der meerderheid nog iets belang-
rijks toevoegden of er van verschilden.
De aanbieding tot het bezorgen van dusdanig résumé deed
ik trouwens volgaarne en met ronde woorden. Doch het
hoofdbestuur ging hierop niet in. Het zztrad niet in beoordee-
ling van de juistheid van het betoog der minderheid of der
j. meerderheid in de commissie ,” het uwaardeerde ten zeerste
‘ mijne krachtige medewerking,” enz., enz.; maar «/de kosten
van het rapport zouden hooger worden dan geraamd is" -
daaraan wilde ik c. q. te gemoet helpen komen, - «/de eenheid
er van zou er door verliezen en de indruk zou verzwakken
welke het op het lezend publiek zal kunnen maken" (sic).
Overigens hoopt het hoofdbestuur udat mijne bewerking
in een of ander vakblad een plaats zal vinden” en eindelijk i
· komt het tot de slotsom - r/het doet ons inderdaad leed om
uwentwil,” merkt het hierbij op: - udat het rapport moet