HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 69

JPEG (Deze pagina), 749.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

59
nende op zooveel mogelijk nauwkeurige 1) mathematische ge-
gevens , welke wij in tabellen hebben saamgevoegd. VVij hebben
deze ingericht op de volgende wijze: .
l Om de berekening te vereenvoudigen en mogelijk te ma-
ken, dat men voor elk bedrag dat men gestort heeft, de
verkregen uitkomst naar waarde kan schatten , zijn alle bere- W
_; keningen gemaakt met de eenheid tot basis: d. vv. z, dat indien
"# er door elken deelnemer fr. 1,- of f 1,- per maand gestort
wordt, hij volgens bovenstaande theorie, in geval van ziekte,
recht hebben zal, op eene schadevergoeding van fr. 1,-
of f 1,- per dag , gelijk aan zijne maandelijksche storting;
(bij fr. 12,- of f12,- per maand dus fr. 12,-­· of f12,-
per dag).
Hieruit blijkt dat onder deze omstandigheden elk deelge-
noot 12 dagen per jaar ziek zou kunnen zijn; immers, zijne
l bijdrage is voldoende, om de schadevergoeding van fr. 12,-
; of f 12,-, waarop hij recht zou hebben, te dekken. Doch
= het beheer eener maatschappij vereischt altijd eenige onkosten,
die naar evenredigheid gevoegd moeten worden bij de uitgaven
, voor de schadeloosstelling bij ziekte, Hierbij vooropzettende
dat het beginsel van mwlerlárzge samenwerking ieder denkbeeld
” van winstbejag aan de zijde der administratie behoort uit te
sluiten, kan men in het algemeen die onkosten schatten op
40/O van de jaarlijksche contributie; hetgeen dus in ons geval
à fr. 0,éh8 of f 0,éhS zou bedragen, wat vvij eenvoudigheids-
’ halve op fr 0,50 of 0,50 zullen stellen. _
j Indien wij dus eene jaarlijksche bijdrage hebben van _/' 12,-
ll dan moeten wij die verminderen met f 0,50 administratie-
kosten, zoodat er f 11,50 overblijft, die ons in staat stellen
om jaarlijks aan 111/., ziektedag het hoofd te bieden. Onder
deze omstandigheid verkeert de maatschappij, - zoolang het
gl -l--
I) Dit voorbehoud is noodig waar men als grondslag de uitkomsten
bezigt der statistiek, die over ’t algemeen met voorzichtigheid behooren
j aangenomen en toegepast te worden.
l