HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 68

JPEG (Deze pagina), 751.88 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

5 8
maatschappij, Dr. MIJNLIEFF l1ad de welwillendheid ons be-
doelde »« ]?áwZc” die niet in den handel verkrijgbaar is , ter
kennisneming af te staan , en terwijl wij hiervan dankbaar ge-
bruik maakten , vestigde zich de overtuiging bij ons , dat deze
in ruimer kring verspreid verdiende te worden , dan aanvankelijk
in een uittreksel in het Nederlandsch tijdschrift voor genees-
kunde , door dr. M. was geschied; niet zoozeer omdat bedoelde _i
” EáurZc” volledig beantwoordt aan wat bovengenoemde com- "¥
missie ten doel had in het licht te stellen; ­- want het is duide-
lijk gebleken dat de theorie er in ontwikkeld niet geldt voor
duurzame uitkeering bij permanente invaliditeit - maar wèl ,
daarentegen omdat zij een volledig overzicht geeft van de
eischen waaraan deugdelijk ingerichte fondsen voor geldelijke
uitkeering bij tij delijke ziekte (ondersteunings- of ziekengeld-
fondsen) moeten en werkelijk kunnen voldoen.
Voor een deel met gebruikmaking van dr. MF arbeid dus , t
gaan wij over tot het geven van een voor ons doel gewçfzégvl ‘
Uittreksel uit de brochure , ‘
»«Ez$mZc sw Z°as.s·m‘ance mmfuclle en cas de malarlée
par G. Ghnnnr-LAeoeUnY et P. Roivnmu. i
Paris. lmprimerie Choquet lm Avenue d`ltalie l890.” i
Elke onderlinge verzekeringmaatscihappij, mits
zij zich geen andere verplichtingen oplegt, kan
aan h aar led.en die tij delijk ongeschikt zij n ge-
worden tot de uitoefening van hun bedrij f, hetzij ’
dit het gevolg is van ziekte of van ongeluk, per j
dag eene schadevergoeding uitkeeren, waarvan
het bedrag gelijk is, aan de maandelij ksche bij- W
drage door elk hunner gestort. Zij kan die scha-
devergoeding geheel uit eigen middelen betalen,
zonder daarbij eenigerlei buitengewon e geldelijke j
inkomsten te behoeven.
Aldus luidt de theorie die wij nader wenschen te bespreken
en wier juistheid wij zullen trachten te bewijzen , ons steu­