HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 67

JPEG (Deze pagina), 760.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

57
inrichting en bestuur bestaat, zoolang daarbij feiten mogelijk
zijn van oplichting en bedriegelijke geldmakerij , als die welke
door de staatscommissie van arbeidsenquête van 1890 zijn op-
geteekend 1) , staat de zorgzame , degelijke werkman aan het
gevaar bloot, dat de vruchten van noeste vlijt en spaarzaam-
heid , door hem aan een ondersteuningsfonds toevertrouwd,
2 tot zijne bittere teleurstelling verloren gaan.
1 In het vorige jaar bracht eene commissie uit de H Neder-
landsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst ,” be-
staande uit de heeren doet"' A. MIJNLIEFF , te Breukelen ,
J. Gonnr, te ’s-Gravenhage en J. Eivnrz, te Schiedam, een
belangrijk rapport uit omtrent een door haar ingesteld onder-
zoek naar de uitvoerbaarheid van een plan om die leden der
bedoelde maatschappij , welke door voortdurende ziekte behoeftig
. zijn geworden, ruim te ondersteunen en over de vraag of hier-
, voor een ondersteuningskas zou kunnen worden gevormd. Aan
dat verslag is door eerstgenoemden heer , als rapporteur , een ‘
uittreksel toegevoegd , uit de ulüfmle sur Zäassumvzce mutuelle
en cas de maladie,’° van de doctors G. GALLET-LAGOGUEY, pre-
« sident en P. Roivnnnu, algemeen secretaris der xx Association
médicale mutuelle du departement de la Seine ;” waarin de
I grondslagen dezer vereeniging zijn omschreven en een helder
Q licht wordt geworpen op de wetenschappelijke eischen en de be-
staanbaarheid van deugdelijk ingerichte ondersteuningsfondsen,
A niet alleen voor geneeskundigen maar voor alle standen der
¢
l) Zeer eigenaardige toestanden zijn voor eenige jaren in de hoofdstad
van Overüsel aan ’t licht gebracht. Personen van geringe ontwikkeling en
zonder middelen richtten daar voor hunne rekening, ziekengeldfondsen op,
deden die aan elkander over en verminderden of staakten de betaling,
wanneer de bijdragen der ingezetenen niet ruim genoeg vloeiden. Zeker
fonds ging ten gevolge van wanbetaling te niet; een ander bezweek
vooral door de jaarlijksche kasverdeeling en het verlies van hare jonge en
gezonde leden, die zich in menigte lieten schrappen toen er niets meer
te verdeclen viel.