HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 66

JPEG (Deze pagina), 745.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

56
ook aldaa1· recht op uitkeering in geval van ziekte. De in
kas zijnde gelden zijn belegd in papieren Nederl. werkel.
schuld of in de rijks-postspaarbank. Die hun lidmaatschap
opzeggen, verliezen alle rechten op bezittingen van nu en later.
Op de algemeene vergadering worden de belangen besproken
en rekening en verantwoording gedaan. Verschillen worden
door bestuur en 12 leden (door de vergadering gekozen) uit- 2
gemaakt. Bij eene meerderheid van 2/B der aanwezige leden, 1
kunnen wijzigingen in het reglement aangenomen worden. De
vergadering beslist bij opheffing van het fonds over de in kas
zijnde gelden. Eventueele tekorten worden gedekt door
”dotaties” (sic). Een zeker bedrag door begunstigers verstrekt,
dient tot reservekas. Bij epidemieën kan dit bedrag verhoogd
worden.
Dat aan ondersteuningsfondsen op dergelijke wijze ingericht, .
alle wiskunstige vastheid ontbreekt, behoeft geen betoog. j
Bovendien missen ook meer omvangrijke in ledental onder
hen het karakter van onderiénge maa.iscMppç)`en,· en toch heeft
men in deze alléén de zekerheid, niet meer te betalen voor
de verzekering dan absoluut noodzakelijk is; zonder groote «
uitkeeringen aan aandeelhouders en groote traktementen te be;
hoeven te bekostigen 1). I
Onderlinge verzekering alzoo , door middel van een volgens
vaste regelen bijeengebracht en beheerd , voldoend en onver- {
vreemdbaar kapitaal; een regelmatig gevormd en behoorlijk A
verzekerd reservefonds; recht op uitkeering voor de ingeschre­ Q
venen , van een evenredig deel der door hen gestorte bijdragen
hetzij nog tijdens hun leven , bij terugtreding uit het fonds ,
hetzij voor hunne nagelaten betrekkingen; ziedaar gewichtige
hoofdbeginselen voor iedere deugdelijke instelling van dien
aard. En zoolang ten onzent geen oliicieel toezicht op hare
1) D' N. P. IKAPTEIJN. Zie Neder!. Tgfdsahrzft 71001* Geneeskunde
1895, I, bladz. 1095.