HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 65

JPEG (Deze pagina), 781.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

55
bevolking , de voorbeelden ontbreken niet, dat meerdere hunner
op voor den verzekerde teleurstellende en noodlottige wijze te
gronde zijn gegaan.
Uit eene ruime keuze van reglementen van veelszins in
ledental enz. uitcenloopende , doch in gebrek aan deugdelijke
waarborgen voor stabiliteit vrij wel overeenstemmende zieken-
geldfondsen , volge hier een voorbeeld van de wijze waarop
ii dusdanige, overigens met de beste bedoelingen en nuttig wer-
kende instellingen, in hoofdzaak zijn ingericht.
De vereeniging Q. N. (een klein fonds ten platten lande)
’ stelt zich ten doel aan hare leden in geval van ziekte of per-
soonlijk ongeluk een zeker weekgeld uit te keeren. Zij bestaat
uit leden boven de 18 jaar, behoorendc tot den handwerksstand
of kleine patroons en neringdoenden. Het bestuur door en uit
de leden gekozen neemt zijne functies gratis waar. Telken jare
treedt volgens driejarigen rooster het geheele bestuur af, de
aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar. De vereeniging strekt
l zich uit tot meerdere omliggende dorpsgemeenten. De leden
contribueeren 10 cent per week. Nalatigheid in betaling ge-
durende vier weken geeft recht tot schrapping , ·de ingelegde
gelden blijven alsdan het eigendom der kas. Zes maanden na
f den dag der inschrijving heeft elk lid recht op uitkeering (let
wel!) »/zoolang de kas zulks toelaat ,” van f 2,50 per halve
en 5 per heele week , doch slechts gedurende een bepaald aantal
¢ weken in elk boekjaar. Teringachtige of aan een kwaal lijdende
personen zijn buitengesloten. Een lid door ziekte of kwetsing
verhinderd zijnde te werken , geeft hiervan kennis aan den com-
missaris in zijn wijk. Nahierop door den geneeskundige (ten
koste der kas) verleend advies, volgt de uitkeering. Indien
een lid zonder aangifte van zijn herstel zijn werk hervat,
verbeurt hij de verdere uitkeering. Ydfanneer losbandig gedrag
van een lid oorzaak zijner ziekte blijkt te zijn , geniet hij
geene uitkeering en kan hem het lidmaatschap ontzegd wo1·den
met verbeurte zijner betaalde contributie. Bij verblijf van
i minder dan zes maanden op eene andere plaats, heeft een lid
E
j