HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 62

JPEG (Deze pagina), 758.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

52
Het zetten van bloedzuigers en van lavementen wordt afzon-
derlijk betaald.
Voor de behandeling der kinderen geniet de geneeskundige A
en voor het gereed maken der geneesmiddelen de apotheker
(of de geneeskundige) geen afzonderlijke vergoeding. Voor de
bestanddeelen van de aan hen geleverde geneesmiddelen geniet
hij schadeloosstelling volgens het vastgestelde tarief.
6. lin gewone tijden moet jaarlijks van de inkomsten een gi
gedeelte worden bestemd tot dekking van hoogere uitgaven in ,
ongunstige jaren. (Vooral met het oog op koortsepidemieën, ·
die groote kosten voor geneesmiddelen veroorzaken, is een re-
servekas noodzakelijk). l
De administratiekosten van zoodanig fonds (onkosten voor `
het ophalen der eontributiën, voor druk- en sehrijfwerk) zijn ,
wanneer het fonds door of vanwege burgemeester en wethou­ J
ders wordt beheerd, gering.
Bij uitbreiding van zulk een fonds tot geldelijke ondersteu-
ning in ziekte (ziekengelden) en tot uitkeering bij overlijden .l
is splitsing in afzonderlijke afdeelingen noodig.
C. De 0ndersteunings­ of ziekengeldfondsen.
Naast de volledige geneeskundige behandeling , die de eigen- i
lijke ziekenfondsen verstrekken , is eene daarmede gepaard gaande V
uitkeering van ziekengelden in den regel onmisbaar. VVaar,
bij ziekte van het hoofd des gezins, alle inkomsten zoo goed ,
als geheel ophouden, waar de verpleging van den kranke dik- i
wijls vele buitengewone uitgaven vordert, werkt eene periodieke
geldelijke tegemoetkoming even weldadig als de geneeskundige
_ hulp zelve. Beide vormen van verzekering behooren samen te
gaan, zal de arbeidende volksklasse, zullen de minderbedeelden
als gevolg hunner voorzorg en spaarzaamheid de verheffende en
geruststellende overtuiging bezitten , dat in dagen van lijden
en ontbering, die soms plotseling voor hen kunnen ontstaan,
hun zoo min de noodige hulp zal ontbreken als hun geringe
welstand vernietigd worden.
e