HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 61

JPEG (Deze pagina), 714.09 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

Q
<
51
Hoofdbepalingen voor een ziekenfonds.
1. Het fonds wordt beheerd door of onder toezigt van
burgemeester en wethouders.
2. Tot leden worden alleen aangenomen gezonde personen,
die door hunnen maatschappelijken toestand niet in staat zijn ,
p uit eigen middelen op de gewone wijze zich behoorlijk van
geneeskundige hulp te voorzien. (Daglooners, fabrieksarbei-
j ders , ambachtslieden, dienstboden, enz.).
Een gehuwd man wordt niet zonder zijne vrouw als lid aan-
genomen, de vrouw niet zonder den man, en het gezin wordt
niet zonder de kinderen aangenomen.
Lijders met slepende ziekten of gebreken worden niet aan-
genomen dan op bijzondere voorwaarden, voor elk geval in
j overleg met den geneeskundige vast te stellen.
;__ 3. De wekelijksche bijdrage van ieder lid is 10 centen,
voor elk kind beneden de 16 jaar 2 centen.
l 4«. De leden en hunne kinderen genieten voor hunne bij-
drage genees-, heel- en verloskundige hulp (de inenting en
herinenting der koepokken daaronder begrepen), met uitzon-
i dering van instrumenten , pluksel en windsels. Het regt
i op genees- en heelkundige hulp gaat in nadat men <L we-
ll ken, dat op verloskundige hulp, nadat men 6 maanden heeft
g bijgedragen.
l 5. De geneeskundige geniet voor genees- en heelkundige
hulp jaarlijks eene vaste som voor elk lid. Verloskundige hulp
wordt afzonderlijk vergoed. De vroedvrouw (of bij het ont-
breken van eene vroedvrouw de geneeskundige) geniet eene
vaste vergoeding voor elke verlossing. 1
De apotheker (waar deze ontbreekt de geneeskundige) geniet :
voor het geïeerlvïzalseu der geneesmiddelen jaarlijks een vaste
som voor elk lid.
De bestanddeelen van de geneesmiddelen worden in rekening
gebragt volgens een tarief van schadeloosstelling, vooraf vast-
gesteld.
<
il
¢
s