HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 60

JPEG (Deze pagina), 777.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

‘ J
<
50
door eene geregelde wekelijksche bijdrage, daarop in haren
geheelen omvang het recht moeten kunnen erlangen. Waar
geen ziekenfondsen bestaan, worden dergelijke personen in den
regel onder de bedeelden opgenomen, en dien toestand achten
de geneeskundige ambtenaren met volle overtuiging niet te
verdedigen en in zijne uitwerking verderfelijk. Daarom wordt
de algemeene oprichting noodzakelijk geacht van ziekenfond-
sen , die voldoende waarborgen van deugdelijkheid geven en
vertrouwen verdienen en het algemeen ziekenfonds voor Am- ii
sterdam eene instelling genoemd , die in alle opzichten aan
hare roeping beantwoordt terwijl zij met al hare hoofdbepalingen
even goed voor kleine als voor groote gemeenten kan worden l
ingericht ,· zooals de ondervinding toen reeds lang voldoende °
had bewezen.
VVaar de oprichting van dergelijke ziekenfondsen door of van- i
wege het gemeentebestuur, in overleg met hen die ter plaatse
de geneeskunst uitoefenen, geschiedt, zullen ook de overige ."
grondslagen eener doeltreffende geneeskundige armverzorging i
zonder te groote geldelijke bezwaren uitvoerbaar blijken en Q
door goed toezicht de laatstbedoelde tot de werkelijk be-
hoeftigen kunnen beperkt blijven; zoodat belooning voor den
armendoctor billijker wordt omdat het aantal dergenen ver- '
mindert , die door hem van gemeentewege moeten behandeld Q“
worden en van geneesmiddelen voorzien.
In een aanhangsel tot bovengenoemde circulaire worden de
hoofdbepalingen medegedeeld, die volgens de opvatting der
toenmalige geneeskundige ambtenaren, overal waar plaatselijke
behoefte tot oprichting daarvan bestaat, in hoofdzaak voo1· een
ziekenfonds wenschelijk worden geacht. Hoewel sedert de rond-
zending van een en ander reeds ruim 20 jaren zijn voorbij-
gegaan, is van vruchtbare gevolgen ten deze nog weinig ge-
bleken. Wij achten zulks in vele opzichten betreurenswaardig ,
omdat van de uitvoering van het voorgestelde ­- naar behoef-
ten gewijzigd - hoogst nuttige gevolgen te verwachten zijn.
Daarom volge hier, ten slotte, de mededeeling der bedoelde