HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 6

JPEG (Deze pagina), 782.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

iv -
l_ tot hiertoe - ik teeken dit met alle bescheidenheid aan -
niet heeft overtuigd. Immers, hoeveel belangrijks de heer
Rriaizn er ook in hebbe opgenomen , hoeveel der zake kundigs
hij er aan moge hebben toegevoegd, .... wat de behan-
deling de1· eigenlijke ziekenfondsen en der doctorsbussen er in
betreft ware -- dacht mij - nog wel eenige aanvulling van
feiten op hare plaats geweest, zijn uit mijn concept ten on-
rechte bijzonderheden onvermeld of buiten overweging gelaten ,
v die volstrekt niet overbodig mochten heeten, ten einde nog wat
meer klaarheid te helpen brengen in den chaötischen toestand
onzer kennis , aangaande de zoo veelszins verschillende inrichting
en werkingswijze der talrijke instellingen van dien aard , hier te
H lande. Had niet reeds de algemeene vergadering van 1888
terecht als haar verlangen ten dezen uitgesproken: ,1 een zoo i
volledig mogelijk onderzoek ?”
Maar vooral omtrent de eischen, aan goed ingerichte onder-
steunings- of ziekengeldfondsen te stellen, liepen de gevoelens
mijner inedeleden en de mijne blijkbaar zéér uiteen. Het in
mijn ontwerp gewijzigd opgenomen en in dien vorm door mij
deugdelijk geacht stelsel der heeren drs G. GALLET -LAGOGUEY
en P. Roivnnnu we1·d door twee hunner schriftelijk ~ten eenen-
male afgekeurd°` en de uiteenzetting er van in ons gemeen-
schappelijk rapport v absoluut onmogelijk” verklaard. lk
daarentegen was ­­- op de gronden, hierachter ontwikkeld -
volkomen overtuigd dat deze uitspraak voor ’t minst al te
apodictisch luidde, dit besluit al te gestreng moest heeten,
dat inderdaad de bevordering eener algemeene, volledige be- `
kendheid van de hier bedoelde theorie nuttig en wenschelijk
was en onafwijsbaar op den weg onzer commissie lag.
Toen nu op onze laatste vergadering -­ 13 April 1895 -
bij de beslissende stemming over Hoofdstuk VT, ons derde
medelid zich aan de zijde der beide ande1·en schaarde, bleef
niets over dan mijn ontwerp tot een partieel rapport der
minderheid om te werken en aldus het hoofdbestuur aan te ‘
bieden. Zulks werd eenstemmig door de vergadering goedge-