HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 59

JPEG (Deze pagina), 786.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

J
7]
E ·1«9
Dat Raden van toezicht op de doetorsbussen - van Rijks-
( of Gemeentewege, of uit daartoe met medewerking des ge-
neesheers en der fondsleden gekozen notabele ingezetenen be-
staande - ter verzekering van den goeden gang van zaken
hier en daar wenschelijk te achten zijn, kan moeielijk ontkend
jl worden. Of vereeniging dier bussen van aangrenzende ge-
Fä meenten tot een groot geheel, met plaatselijke afdeelingen en
een centraal bestuur, tot bevordering van dien goeden gang
j zou bijdragen, is eene andere vraag; wij voor ons kunnen
_ zulks niet inzien. Het locaal toezicht zou er allicht eerder
" door bemoeilijkt dan verbeterd worden en waarschijnlijk zou
hierbij te veel persoonlijk belang resp. van de zijde der be-
trokken medici in het spel komen, om dergelijke regeling op
' den duur vruchtdragend te maken.
, { De uitbreiding der ondernemers-ziekenfondsen op het platte
,5 land achten wij al evenmin noodzakelijk, zelfs niet wenschelijk.
De vestiging van doetoren in gemeenten waar daaraan behoefte
bestaat, zal wel zeer zeldzaam op die wijze bevorderd, de con-
currentie tusschen hen op bepaalde plaatsen er slechts noodeloos
door verscherpt worden, en zulks ten bate der hier bedoelde
fondsdirecties alleen.
J Reeds in 187 2 vestigden de geneeskundige ambtenaren in
i eene circulaire de aandacht der gemeentebesturen op het groot
, gewicht eener goede geneeskundige armve1·zorging, en de be-
zwaren tegen hare toen bestaande regeling in vele gemeenten;
niet alleen omdat zonder haar , armen en mingegoeden allicht
van de noodige hulp konden verstoken blijven, maar ook
omdat het voor vele gemeenten juist van die inrichting af-
hankelijk is, of aldaar bekwame en degelijke geneeskundigen
zich zullen vestigen of gevestigd blijven. ln bedoelde eir·culaire
· werd terecht vooropgezet, dat de geneeskundige arinverzorging
, door streng toezicht moet beperkt worden tot de werkelijk
‘ armen; doch dat zij, die door hunnen arbeid in hunne dage-
i lijksche behoeften voorzien, maar in geval van ziekte niet in
·i staat zijn, zicl1 de noodige geneeskundige hulp te verschaffen,
éh ,