HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 56

JPEG (Deze pagina), 768.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

@6
genees- en heelkundige hulp alsook medicijnen te verschaffen;
een en ander volgens de bepalingen van een reglement, waar-
voor in niet zeldzame gevallen eene mondelinge overeen-
komst of wel het traditioneel locale gebruik in de plaats
treedt. Verloskundige hulp wordt in den regel aan de bus- .
patienten afzonderlijk , doch tegen verminderd tarief in reke-
ning gebracht.
In hoofdzaak komt de doctorsbussen natuurlijk alles aan
op de verhouding , die tusschen den geneesheer en de leden
bestaat. Komt de eerste werkelijk of slechts naar de meening
der laatsten in zijne verplichtingen jegens hen te kort, dan
verlaten zij de bus; is dit omgekeerd, bijv. wegens wanbe-
taling, bij de leden het geval, zoo worden zij geschrapt. Trou-
wens de fondsdoctor vindt, reeds in zijn eigen belang alleen,
een grooten prikkel tot getrouwe nakoming der aangegane
verbintenis en zulks te meer als de concurrentie van een col-
lega hem bedreigt; terwijl zich nog de vrees hierbij kan voegen
dat leden de bus zullen verlaten om zich, daar zij geene doc-
torsrekening betalen kunnen, bij voorkomende ziekte met goed
gevolg tot het kerkelijk of gemeentelijk armbestuur om hulp
te wenden. Op die wijze toch zou hij ~ die tegen een
vast jaarlijksch honorarium, gewoonlijk de geneesheer dier col-
leges is - zich genoodzaakt zien, dezulken zonder eenige af-
zonderlijke belooning te behandelen en geneesmiddelen te ver-
schaffen.
Ook de busleden zijn doorgaans vrij getrouw in het nakomen
hunner verplichtingen. Zij waardeeren in zoove1·re althans de hulp
van hun eigen fondsgeneesheer, als hun keuze openstaat tusschen
hem en zijn plaatselijken collega. Is dit in kleinere gemeenten
niet het geval, dan verbiedt plichtbesef en eergevoel hun toch
vaak, zich wegens kwade schuld te laten royeeren, om - daar
zij niet op andere wijze geholpen kunnen worden ­- als arm-
lastige zieken van denzelfden medicus gratis bijstand inte roe-
pen. Naast willekeurig verzuim in de geregelde betaling der
weekpremie komt het dan ook dikwijls voor dat de eerlijke