HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 55

JPEG (Deze pagina), 746.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

445
B. De Doctorsbussen.
W Doetorsbussen zijn de eigenlijke ziekenfondsen van het plat-
teland, waarbij de geneesheer tevens artsenij-bereider en onder-
, nemer is.
i_ In doel en werking komen zij met de onder A besproken
·· instellingen overeen en oefenen evenals deze meestal een zegen-
rijken invloed uit op de arbeidende volksklasse, mits ook zij
goed zijn ingericht en kundige, gemoedelijke volgens plicht
_ en geweten handelende medici er aan verbonden zijn. Het is
ons gebleken, dat de directeurs van enkele groote ziekenfondsen
mede ten platten lande optreden of pogingen aanwenden om
er vasten voet te verkrijgen; doch in verreweg het meerendeel
l der gevallen zijn de ziekenfondsen onzer kleinere gemeenten
j uitsluitend van localen aard, met den ter plaatse gevestigden
geneesheer aan het hoofd. VVaar in zulke gemeenten twee of
meer geneeskundigen praktizeeren, heeft bijna zonder uitzondering
ieder van hen een eigen ziekenbus; in enkele gevallen sluiten
zich een tweetal hunner hiertoe voor gezamenlijke rekening
aaneen en nemen dan ieder in een deel de1· dorpsgemeente de
buspraktijk op zieh. Uit de onvolkoinen gegevens waarover
J wij vooral hier slechts konden beschikken, mocht het ons niet
W gelukken, zelfs bij benadering het aantal dezer instellingen te
leeren kennen; of het verhoudingscijfer waarin resp. over
j de verschillende provineiën van ons vaderland zijn verspreid;
j trouwens wij zijn overtuigd, dat het eerste cijfer verre van
` onbelangrijk moet heeten.
Met enkele uitzonderingen zijn die, omtrent welke wij opgaven
j verkregen, gebouwd op den grondslag eener overeenkomst tus-
i sehen den medicus en de ingeschreven leden; de eerste verbindt
zich hierbij aan de laatsten, met inbegrip hunner kinderen tot
op 10- a l2-jarigen leeftijd, tegen eene bepaald meestal weke-
lijksche bijdrage van 5 cent of hooger, per lid (dit laatste
naar gelang van den afstand zijner woning of in zeldzame
gevallen ook wel naar zijne meer of mindere gegoedheid)
i
1
l
1
lx