HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 54

JPEG (Deze pagina), 706.66 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

4«4«
gorieën der bevolking, niet eene derde ligt, wier leden een
strijd om het bestaan hebben te voeren, welke dien van een j
degelijk oppassend arbeidersgezin - voor °t minst uit een gel-
delijk oogpunt - somtijds verre achter zich laat; spaarzame, W
brave, eerlijke burgers , die hunne kinderen hebben op te
voeden, fatsoenlijk voor den dag moeten komen, met allerlei l
ziekten en ongevallen te kampen hebben en toch van een som-
tijds zeer beperkt inkomen moeten leven. Vllaar het lidmaat-
schap van een ziekenfonds voo1· mingegoeden hun behoort te
worden ontzegd, zien dezulken, uit een begrijpelijk en te bil- _
lijken bezwaar tegen hooge, naar zij vreezen voor hen allicht j
niet te betalen rekeningen van doctor, apotheker en specialiteit ,
er veelal tegen op, de hulp dier deskundigen in te roepen; of
indien zij er toe overgaan, geschiedt dit niet zelden te laat.
Gratis genees- en artsenijbereidkundige hulp ten hunnent kun- j
nen zij niet verkrijgen en begeeren zij ook niet, en het con- E
sulteeren, bijv. van specialiteiten op het kosteloos spreekuur
voor onverinogenden, moet leden van hun stand toch zeer be-
zwaarlijk vallen. Voor dezulken nu achten wij mede het be-
staan van ziekenfondsen - mits onder bepalingen welke , naast
de voordeelen die ze hun beloven, ook aan de er bij werk-
zame desbevoegden eene billijke, zij ’t al niethooge vergoe- i
ding waarborgen, voor te verleenen geneeskundige diensten en
te leveren medicijnen - niet slechts gerechtvaardigd, maar j
zelfs zeer wensehelijk. Werkelijk is ons het bestaan van der- j
gelijke bekend geworden; de contributie bedraagt hier f 10,- j
a f 12,- per lid en per jaar. l
Het ligt in den aard der zaak, dat vrijstelling van betaling
voor kinderen beneden achttien jaar, hier buitengesloten en j
tevens streng gewaakt behoort te worden, dat door ruim- l
gegoeden, geen misbruik van dusdanige instellingen wordt
gemaakt.