HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 53

JPEG (Deze pagina), 766.74 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

i
,1
443
‘_ uit: de overblijvende 10 °/0 houdt hij , als het hem toekomend
Q loon , voor zich. Dit kan hij best 18 weken achtereen vol-
(, houden , want na de bevalling krijgt hij ter uitkeering aan
het echtpaar bovengemelde 2 >< f 2,50 in handen en houdt
ll daarvan het hem verschuldigde (18 >< 27 cent : f 44,86)
I’ af. Wanneer hij in dergelijk geval reeds na weinige weken
wegens wanbetaling had geroyeerd, zou hij de kans geloopen
/ hebben het voorgeschotene kwijt te zijn; nu echter heeft hij
zijne 10 "/0 genoten, maar voor het betrokken gezin gaat de
goede bedoeling van A. Z. R. verloren: het ontvangt slechts
14 cent in plaats van f 5,-.
Over wanbetaling behoeven wij hier overigens niet verder
uit te weiden en kunnen wij verwijzen naar het daaromtrent
onder de fondsen, oud type, vermelde (bladz. 16). Zeer
doelmatig achten wij het dat de boden van Coöp. R., die mede
percentsgewijze betaald worden, eene onderlinge vereeniging
»»Humanitas" genaamd, gevormd hebben. Maandelijks storten
zij een klein gedeelte van hun loon, de hierdoor gevormde
kas staat onder beheer van drie hunner , daarvoor gekozen.
Wanneer een der boden door ziekte verhinderd is de bij hem
ingeschreven leden te bezoeken , worden dezen door de anderen
bediend, volgens goed bijgehouden loopboekjes; de zieke bode
ontvangt zijn volle loon en de waarnemende uit de kas eene
kleine vergoeding voor zijne extra diensten.
Daar de fondsleden maar al te dikwijls volslagen onbekend
, zijn met het reglement, zou °t misschien aanbeveling verdienen
den korten inhoud der voornaamste bepalingen daarvan, op de
keerzijde van het receptpapier te laten drukken, benevens de
namen der commissieleden, met het onderzoek der klachten
belast.
Vroeger reeds werd met volledige overtuiging het feit ge-
wraakt der zoogenaamde /zextra-bediening,” waarbij leden uit
den zeer bemiddelden stand, tegen ietwat verhoogde premie, bij
gewone ziekenfondsen voor mingegoeden worden ingeschreven.
Het blijft echter de vraag of tusschen de hier genoemde cate-
ä
`l
i