HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 51

JPEG (Deze pagina), 744.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.62 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

i
1
4il
T deeld, dat haar bestuur, nu zij eenmaal op zekere hoogte
staat , en verplichting gevoelt jegens doctoren, chirurgen cn
f apothekers, die haar door den moeielijken strijd der eerste M
j jaren hebben heengeholpen, geene nieuwe medewerkers aan-
{ neemt, dan bij hooge noodzakelijkheid.
ti Omtrent het bonstelsel zij nog opgemerkt, dat het de activi-
, teit van den fondsgeneesheer prikkelt, en omtrent de vergoe-
ding der geleverde medicijnen aan de apothekers , dat deze `
soms tot beleefder behandeling der fondsleden - door hun
dienstpersoneel - aanleiding schijnt te geven.
Bij Goöp. R. zoowel als bij Coöp. ’s-Gr. treedt het beginsel,
u alles door en voor de leden-werklieden,” krachtig op den
voorgrond. Bij het eerste o. a. hebben zij aanspraak op
60 °/0 van het jaarlijks batig saldo; bij het andere worden
dagelijks twee spreekuren door de geneeskundigen gehouden;
na aiioop hiervan de recepten bij hen afgehaald en de genees-
middelen bij de patienten thuis bezorgd; kleine ziekenverplc-
gingsartikelen gratis verstrekt, groote zoo mogelijk in bruik-
leen gegeven , enz.
Bestaat in A. Z. A. en A. Z. R. voldoend toezicht op de
deugdelijkheid der verstrekte geneesmiddelen , in de hier ge-
_ noemde coöperatieve fondsen wordt de gelegenheid gegeven ze
scheikundig te laten onderzoeken; raadpleging van specialiteiten
wordt den leden in alle fondsen nieuw type gemakkelijk gc-
maakt. Dat verspreiding van hygiënische kennis en bevordering A
der vaccinatie onder hunne ingeschrevenen bij de ziekenfondsen
nieuw type in ”t algemeen met ijver wordt voorgestaan ver-
` dient hooge waardeering. Het verbod aan geneesknndigen van
een gegeven fonds, mede bij een ander werkzaam te zijn
gelijk wel in de reglementen van het nieuwe type voor-
komt, achten wij eene doehnatigc bepaling, zoowel ten op-
zichte van het fonds, als van de leden. Immers tweestrijd
in toewijding en overmatige drukte in de praktijk bij meer
dan een fonds te gelijk, wordt hierdoor voor de medici en
chirurgen vermeden.
i
E