HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 50

JPEG (Deze pagina), 727.13 KB

TIFF (Deze pagina), 6.62 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

I
. _:
40
blijft ook hier, voor zoover zulks plaats heeft, het gegronde ,«
bezwaar tegen dit stelsel bestaan.
Nog zij opgemerkt, dat bij Goöp. ’s-Gr., met zijn eigen
apotheek, deze bezwaren buiten aanmerking blijven.
Dat de leden in Coöp. R. binnen de hun aangewezen af- j
deelingen, en in Coöp. ’s-Gr. ten allen tijde vrij zijn zich te in
wenden tot ieder genees- en heelkundige of apotheker van het j
fonds , mag wel rdes Guten zu viel l1aben” heeten. Immers
waar nood dringt, is zulks ongetwijfeld uitmuntend; doch de
voorbeelden zijn er te over dat luidjes (die wel eens verande-
ren willen) zulks al heel ongemotiveerd en willekeurig doen ,
en dan blijkt dit in ’t eind meermalen niet uitsluitend kwet-
send voor het gevoel van den betrokken deskundige te zijn
geweest, maar tevens op het nadeel van den wisselzieken
patient uit te loopen; die dan xx alle verandering , geene ver-
betering" vindt.
Dat overigens, gelijk bij Goöp. R. geschiedt, de stad in
wijken is ve1·deeld, voor iedere van welke bepaalde deskundi-
gen en apothekers zijn aangewezen, kan in groote gemeenten,
ter bespoediging van het doctorsbezoek en de aflevering der
medicijnen, slechts goedgekeurd worden. Bovendien bespaart
het den medici tijd en moeite en maakt daardoor de buspraktijk _
begeerlijker voor hen.
Voorts is bij de fondsen volgens het nieuwe type van gratis
visites of geneesmiddelen ten behoeve van kinderen geen sprake;
met uitzondering van Goöp. ’s-Gr., waar de ouders voor de
kinderen geene premie, doch daarentegen eene vrij hooge voor
zichzelven betalen. Bij A. Z. A. en A. Z. B. kan natuurlijk `
het misbruik ook niet voorkomen worden, dat de doctoren
onnoodig visites maken.
De geneeskundigen schijnen er meer en meer prijs op te
gaan stellen, bij fondsen van het nieuwe type werkzaam te
zijn , in plaats van bij die van het oude. De redenen
hiervoor liggen grcotendeels in de deugdelijker inrichting der
eerstgenoemde. Trouwens werd omtrent Coöp. B,. medege-