HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 5

JPEG (Deze pagina), 619.57 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

. . ma . .·-­­·············"~«n
al

E
ë
3
F
I N L E I D I N G.

I
i- Audiatur et altera pars.
l
j Wat hier volgt geeft hoofdzakelijk, in gewijzigden vorm ,
, * een indertijd door mij - als lid der nuts-commissie van on-
derzoek naar den toestand der ziekenfondsen in Nederland 1) -
l bewerkt ontwerp voor hoofdstuk VI van haar , onlangs in
’t licht verschenen rapport. Het belielsde eene uiteenzetting
l van de gebreken dier instellingen , ontleend aan de gegevens
welke reeds in ’t bezit onzer commissie waren en tevens aan
E tal van belangrijke en vertrouwbare mededeelingen, die ik
, door voortgezet onderzoek nog verkrijgen mocht. Overigens
I gaf het voorstellen aan tot verbetering.
I Met gebruikmaking van dezen arbeid en van een ander con-
cept-hoofdstuk VI , door onzen voorzitter bewerkt, redigee1·de
onze secretaris het ontwerp, dat ten slotte de goedkeuring der
meerderheid onzer commissie erlangen mocht.
Tot mijn leedwezen echter, niet de mijne; om verschillende
K m. i. gewichtige redenen, van wier ongegrondheid men mij
`
i l) Deze commissie bestond uit de heeren W. STOEDER, oud­apotheker
en hoogleeraar aan de gemeentelijke universiteit te Amsterdam, voorzitter,
mr. D. A. RIBBE, directeur van de Amsterdamsche maatschappij van verze­
kering op het leven, enz., te Bussum, secretaris, dr. G. P. VAN TKENHO­
VEN, praktizeerend geneesheer, lijfarts van H. M. de Koningin en dr. C. j.
SNI]DERS,1’1StBDCl geneesheer, beiden te ’s-Gravenhage.