HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 49

JPEG (Deze pagina), 772.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

.?l
j se
{fu echter bij zulk eene, overigens uitmuntende regeling niet
zeer te wegen.
jj Het bonstelsel voor de visites der genees- en heelkundigen
H) bij Coöp. R. is in beginsel zeer zeker goed te keuren, het geeft
’ loon naar arbeid; toch zijn ook daar bezwaren aan verbonden.
fi Vele artsen vinden in het ontvangen van bons, die hunne be-
‘ j looning vertegenwoordigen, bij ieder bezoek aan hunne patien-
ten, iets vernederends en geven uit dien hoofde de voorkeur
aan eene regeling, gelijk bij A. Z. A. en A. Z. R.; of aan
het abonnementstelsel der fondsen van ondernemers-directeurs
of van anderen , welks nadeelen hiervoren werden opgegeven.
Maar bovendien bestaat hier wantrouwen; het schijnt wel eens
voor te komen, dat de medici misbruik maken van de bons,
bijv. door er meer van de patienten te vragen, dan hun toe-
komt, of door vooral in slappe tijden, noodelooze visites te
maken. Het zou wel eens kunnen blijken, dat de fondskas
hiertegen niet bestand was. Trouwens ook het hooge bedrag
der visiterekeningen , na belangrijke epidemieën blijft voor
de1·gelijke instellingen een dreigend gevaar, waartegen wel altijd
een deugdelijk reservefonds behoort over te staan. Vlfettelijk
toezicht gelijk in A. Z. A., is dan ook - vooral bij fondsen
met gemengde administratie -- een dringende eiseh.
Waar bovendien bij de fondsleden nog al eens neiging be-
staat om van doctor of chirurgijn te veranderen , zijn die des-
kundigen onder het bonstelsel bovendien veel minder tegen het
verlies van patienten gewaarborgd, dan onder het abonnement-
stelsel; hierbij hebben de leden voor het loopende jaar hunne
vaste keuze gedaan, waarvan zij slechts door betaling eener
. extra premie ontheven kunnen worden.
Voor de apothekers wordt bij Coöp. B,. het irrationeele stel-
sel van belooning bij abonnement (vasten prijs voor ieder af-
· geleverd recept) gehandhaafd; hoewel verhooging daarvan is
l toegestaan voor dure ingredienten. Die verhooging evenwel
schijnt dikwijls niet door de apothekers te worden gevraagd
. o. a. om zich bij de directies aangenaam te maken en alzoo
ia
E