HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 48

JPEG (Deze pagina), 797.47 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

I
_2·
es j
in den regel, bij de eerste slechts bij uitzondering de kinderen jj,
tot hun léta of l8° jaar gratis worden behandeld. Wat dit
beteekent, blijkt op bladz. lëh, alwaar bijna [L7 °/0 der deel-
. hebbenden in eenige ouderwetsche ziekenfondsen , als kinderen W
worden opgegeven. 1*
Het gewijzigde abonnementstelsel van belooning in A.Z. A. f
en A. Z. R. gevolgd, heeft veel aanbevelingswaardigs. De ge- « j
· neeskundigen in beide fondsen en de apothekers in A. Z. A.
genieten jaarlijks per bij hen ingeschreven lid, de apothekers
_ in A. Z. R. per doo1· hen gereedgemaakt recept, een even-
redig aandeel der netto beschikbaar blijvende gelden; deze laatste
` bepaling voor de apothekers in A. Z. R. verdient wat billijk-
heid betreft de voorkeur boven die in A. Z. A. In beide fondsen
ontvangen zij tevens vergoeding voor de door hen verstrekte ge-
neesmiddelen. Moetde apotheker ook al, gelijk in A. Z. A. de
waarde der geleverde medicijnen tot op een kwart cent bere-
kenen, dat tijdroovende werk getroost hij zich; want hij ver-
krijgt rechtmatige vergoeding voor wat hij leverde.
’t Is natuurlijk een groot voordeel van op dergelijke wijze
ingerichte fondsen, dat er van een deiicit op de jaarrekening
wegens honoraria aan geneeskundigen en apothekers, zelfs na
j epidemieën, geen sprake kan zijn; immers de beide categorieën
’ van deskundigen ontvangen respectievelijk slechts een evenredig
aandeel van wat er rest; hetgeen trouwens, bij ’t ontbreken
van alle persoonlijk winstbejag door de besturen , wel nimmer
volstrekt minimaal zal blijken te wezen.
Hoe uitstekend uit het oogpunt van billijke en eerlijke
H werking, kleeft echter ook aan deze regeling het bezwaar van
ieder ander bij abonnement; dat de belooning voor gepraes­ ,
teerde diensten daalt , in evenredigheid van hun aantal. Ook
hebben strikt genomen de geneeskundigen er hier belang bij
zoo weinig mogelijk recepten voor te schrijven; immers hoe .
' geringer op de jaarrekening de uitgaven voor medicijnen i
zijn, des te grooter wordt het ter onderlinge verdeeling be-
schikbare saldo. Zoodanige onvermijdbare bezwaren behoeven j
fa
E
‘(‘