HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 47

JPEG (Deze pagina), 750.83 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

I
ill
j sv
gj valt vorenstaande opmerking geheel en al weg. Deelneming
2 in dergelijke fondsen of wel gelijktijdig in een voor genees-
jl kundige behandeling en in een ander voor geldelijke uitkeering
bij ziekte, is den mingegoede dan ook ten zeerste aan te be-
; velen; het laatste immers blijft hem, waar tijdelijk zijne in-
7 komsten ophouden, in staat stellen de premie te voldoen,
I welke recht geeft op de hulp van het eerste. lnderdaad:
= ugoede ziekenfondsen houden den armendoetor , goede zieken-
geldfondsen de arinenbedeeling uit de deur.”
Dat het bedrag der premie naar gelang van toetreding op
ouderen leeftijd behoort te klimmen ligt voor de hand. ln-
tussehen wordt deze regel, wat de volwassenen aangaat, niet
gevolgd; missehien uit hoofde der meer samengestelde admini-
stratie welke zulks zou veroorzaken. Dat echter het lid worden
op jongeren leeftijd er dikwijls het gunstig gevolg van zou
kunnen zijn, staat o. i. vast.
Deelneming in de ziekenfondsen nieuw type is over ’t algemeen
duurder dan in die, volgens het oude, in welke voor kinderen
beneden de lit a 18 jaar doorgaans geene premie wordt betaald.
Zelfs kan deze laatste, indien zij doorloopend voor elk kind
moet worden gestort in groote gezinnen van mingegoeden
drukkend worden; trouwens wordt hieraan wel tegemoet ge-
komen. Doch de onbekrompen, naar bewezen diensten gere-
gelde bezoldiging der fondsgeneeskundigen en apothekers met
vergoeding voor `t geleverde aan deze laatsten, en met ernstig
I toezicht op de deugdelijkheid hunner reoeptuur zijn gewichtige
bepalingen, die blijkbaar tereeht door belanghebbenden niet
uit het oog mogen worden verloren. Bovendien bieden be-
, doelde fondsen nog andere min of meer verschillende voordee-
len aan, waarop in hoofdzaak reeds vroeger is , of nog later
zal worden gewezen.
. Door de getrouwe toepassing van °t beginsel eener billijke
I belooning wordt alzoo bij de ziekenfondsen volgens het nieuwe
type, het honorarium der deskundigen doorgaans hooger dan
_ bij de fondsen volgens het oude; vooral omdat de laatste
I
ii
I
I
I