HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 46

JPEG (Deze pagina), 691.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

I
all
se j
eischen vervuld achten, Welke 0. i. aan deugdelijk ingerichte
ziekenfondsen behooren gesteld te worden.
Kortheidshalve duiden wij hier aan, door: I
A. Z. A. het algemeen ziekenfonds voor Amsterdam,
A, Z, R, zz zz zz te Rotterdam , ä
Goöp. R. de algemeene Rotterdamsche vereeniging voor ge- I
nees-, heel- en verloskundige hulp, enz I
Goöp. ’s-Gr. het ziekenfonds van de `s-Gravenhaagsche coöpe­ ·
ratieve broodbakkerij en vcrbruiksvereeniging zzde
I Volharding.”
L Wil een ziekenfonds eene gezonde financieele basis hebben,
dan behoort het op zich zelf te staan en moeten de premies,
zonder eenige subsidie de kosten ten allen tijde kunnen dekken.
Eene gemengde administratie voor een zieken-, met een onder-
steunings-, begrafenis- of pensioenfonds en dergelijken is nim-
mer goed te keuren; zulke combinaties bederven noodzakelijk
_ de ünanciën , omdat het onmisbare verband ontbreekt tusschen
i preiniën en uitgaven, tusschen de inkomsten van heden en de
uitbetalingen van morgen , waarvoor steeds voldoend kapitaal
j moet beschikbaar blijven. Is er dus principieel bezwaar in ge-
legen het voortdurend bestaan van een fonds meer of minder
· afhankelijk te stellen van subsidiën, bijv. van altijd onzekere l
` schenkingen door particulieren of stichtingen , of van daarne-
vcns door dezelfde administratie beheerde instellingen van ver-
zekering, voor ivclke andere wetenschappelijke grondslagen van· .
beheer en berekening behooren te bestaan; ..... wat de leden
persoonlijk betreft, is in voor hen moeielijke tijden zulks na-
tuurlijk nict het geval. Hier kan gelijk vroeger reeds werd »
opgemerkt de philanthropie tusschenbcide komen. I
Vaar , in een fonds met gemengde bedoelingen de administraties
strikt gescheiden blijven, gelijk bijv. in A. Z. A. en A. Z. R. , .
I
à
I
I
u E
* I