HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 45

JPEG (Deze pagina), 765.09 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

I
ï
g

j 35
dering. ln gevallen waarin het reglement niet voorziet handelt
het- bestuur naar beste weten.
De verdere bepalingen van het reglement betreffen hoofdza-
èf kelijk de beide andere doeleinden der instelling.

5. B@00wZeeZé7z_q en base/aouzuéngem.
Q
’ Ter wille van de algemeene gezondheidsbelangen is, naast
( eene zoo volledig mogelijke toepassing der hygiënische weten-
_ A schap, goede ziekenbehandeling een dringende eisch voor de
welvaart des volks. Hierbij nemen de geneeskundige armver-
I zorging en de deugdelijke inrichting van ziekenfondsen eene
i voorname plaats in, en wat de eisclren betreft aan deze laatste
j te stellen , voldoen die volgens het nieuwe type, gunstige uit-
l zonderingen bij de andere daargelaten, over °t geheel daaraan
j het meest. VVat hen van de hiervoren geschetste, volgens het
oude type, vooral gunstig onderscheidt, is de volstrekte uit-
sluiting van persoonlijk winstbejag bij de besturen; de feitelijke
erkenning der rechten van ieder medelid, de samenwerking tot
, behartiging van aller belangen, zoowel bij de directies en ge-
i nees-, heel- en artsenijbereidkundigen als bij de leden. De
vruchten toch door· dusdanige instellingen afgeworpen behooren
in de eerste plaats ten goede te komen aan hare zieke inge-
l sehrevenen, voor wie zij inderdaad bestemd zijn; er moet ten
l allen tijde op de best mogelijke wijze worden voorzien in hunne
vele en velerlei behoeften en zulks gepaard met eene billijke
belooning van de aan die fondsen verbonden deskundigen.
I Het mag met voldoening er·kend worden dat deze beginse-
i len in de vier aangehaalde voorbeelden doorgaans voortreffelijk
l in `t oog gehouden worden. Terwijl wij ons dus een en andere
{ opmerking gaan veroorloven, op enkele punten eenig verschil
J van meening gaan uitspreken, willen wij vooraf uitdr·ukkelijk
verklaren , dat wij in de medegedeelde reglementen zoowel der
beide onderlinge als in die der twee coöperatieve fondsen, zij
j `t ook op hier en daar· verschillende wijze, een groot deel der
w
l
1
I