HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 44

JPEG (Deze pagina), 762.99 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

P
J

34t
de aanneming worden geneeskundig onderzocht Recht
op hulp en medicijnen treedt dadelijk na de inschrijving in.
Kleine verbandmiddelen worden gratis verstrekt en groote in
bruikleen gegeven , voor zoover de geldelijke toestand dit ver-
oorlooft. De leden kunnen zich om hulp wenden tot alle aan
het fonds verbonden geneesheeren. Deze geven twee spreek-
uren daags en worden per visite betaald. Uit gegevens in
het jaarverslag van 1893 blijkt, dat dit honorarium gemiddeld «
per jaar en per lid f 2,75 bedraagt. Zij , die daartoe in staat j
zijn, moeten zich persoonlijk op de spreekuren bij den arts
aanmelden. De vrouwelijke leden hebben bij zwangerschap , E A
tegen betaling van /` 3,50 recht op de hulp eener vroed­ ·
vrouw. Dit bedrag kan te voren in termijnen , wekelijks of E
maandelijks , worden voldaan. Voor f 1,- verzekert men j
zich het recht op· de medehulp eens geneesheers bij de
verlossing, wanneer dit noodzakelijk blijkt. De daartoe aan-
gewezen vroedmeester is verplicht, op de eerste aanvrage ter- i
stond te komen.
Men kan de recepten bij den doctor achterlaten of in een
der bussen steken , die daartoe op verschillende punten van
_ de stad geplaatst zijn. De geneesmiddelen worden spoedig be-
j zorgd; zij kunnen desverlangd scheikundig worden onderzocht.
i Ook recepten, voorgeschreven door doctoren niet aan het fonds
g verbonden, worden kosteloos klaar gemaakt. 1
De contributie bedraagt voor elk lid 16 cent per week, ij
kinderen beneden 18 jaar worden kosteloos behandeld. Vlledu-
wen of weduwnaars, kinderloos zijnde, betalen 16 cent en
met kinderen beneden de 18 jaar EM cent pe1· week. Hierbij
dient te worden in het oog gel1ouden , dat de vrij hooge 5
contributie voor het drieledig doel der instelling verzekert;
in tijden van epidemie kan deze nog verhoogd worden. j
_ Door wanbetaling gedurende vier weken vervalt het lid- 1
maatschap.
Na het eindigen van ieder boekjaar wordt aan alle leden
rekening en verantwoording gedaan op eene algemeene verga- {
J
l
a
Q I