HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 43

JPEG (Deze pagina), 739.52 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

33
j vorming van een reservefonds. Dit fonds moet tweemaal zoo-
·- veel gulden groot zijn , als het aantal leden bedraagt. 1Yat
l oversehiet wordt aldus verdeeld: 600/O voor de leden, 100/O
( voor de doctors, 100/0 voor de apothekers, de overige 200/0
_ dienen, behoudens de goedkeuring der algemeene vergader·ing,
' tot vergrooting van het reservekapitaal. Volgens het jaarve1·-
, slag van 1892 zijn de gelden belegd bij de heeren Minis, bij
de spaarbank en in effecten, Nederlandsche werkelijke schuld.
Zaken, waarin het reglement niet voorziet, worden door het
bestuur beslist.
4. Zie/om/bmls mm de °s-Gmvmáaagscáe caójoemáieve braad-
/ .
r baZckev·g)` en verbmi/csvcreerzágirzg [/De V0Zácw·rZé¢z_q.`”
[ Deze instelling trad als afdeeling der vereeniging in werking
l 10 Januari 1893 en telde aan het einde van het boekjaar
2 1894 reeds 5100 leden. Zij heeft een drievoudig doel, zie-
D kenbehandeling, geldelijken steun bij ziekten en uitkeering bij
j overlijden De uitgaven uit een en ander voortvloeiende kon-
den tot in Juni 1894 nog niet door de contributie van het
j toen aanwezige , overigens snel toenemend ledental bestreden
worden; doch het tekort werd gevonden uit de reservekas der
`t vereeniging u de Volharding.”
V Wat nu het onderdeel , de afdeeling «»ziekenbehandeling`° be-
treft , hierdoor wordt, volgens artikel 1 van het reglement ,
aan hare leden en hunne huisgezinnen goede genees-, heel- en
verloskundige hulp en geneesmiddelen van de beste hoedanig-
heid uit de apotheek der inrichting verstrekt. Het beheer is
opgedragen aan het bestuur van zw de Volharding.”` Dat be-
stuur houdt iedere week zitting tot onderzoek der klachten.
ln de apotheek is een klachtenboek voorhanden. Als leden
kunnen worden aangenomen alle mannelijke en vrouwelijke
bewoners van °s-Gravenhage , behoorende tot den kleinen bur-
§ ger- of werkmansstand; anderen worden niet toegelaten. Vóór
3
e