HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 42

JPEG (Deze pagina), 750.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

32
behoudens eindbeslissing op de eerstvolgende bestuursverga- j
dering. A-
Naar hunne woonplaats behooren de leden tot verschillende, l
door den administrateur bepaalde afdeelingen der gemeente; j
dadelijk na inschrijving hebben zij recht op genees- en heel- _
kundige hulp en medicijnen en zijn respectievelijk in hunne '
afdeeling vrij ten allen tijde te veranderen in hunne keuze .
van genees- en heelkundige en apotheker. Voor het kiezen
van buiten hunne afdeeling wonende deskundigen hebben zij de
toestemming noodig van den administrateur. In overleg met
hun geneesheer kunnen zij een tweede ontbieden, wiens recep-
ten mede door de apothekers der vereeniging kunnen worden
gereedgemaakt. Na 30 weken te zijn ingeschreven, hebben #
gehuwde leden, bij bevalling der vrouw, recht op f 2,50 uit- X
keering voor elk kind. Gehuwde vrouwelijke leden, zwanger j
zijnde, kunnen zich tegen betaling van f 1,50 van vrouwelijke '
hulp, naar keuze, bij de vereeniging verzekeren; de zooeven
bedoelde f 2,50 wordt in dit geval niet uitgekeerd. Zoo noo- E
dig erlangt de vrouwelijke verloskundige assistentie van een Y
accoucheur der vereeniging, op kosten van deze laatste. Alleen j
breukbanden worden éénmaal gratis verstrekt. De contributie
van leden boven de 16 jaar is 11 cent per week. Kinderen j
van gehuwde leden - de aspirantleden der vereeniging -
betalen tot hun 16° jaar: ` `i
’t eerste kind 2 ct., °t tweede kind 11/2 ct., ’t de1·de kind 1 ct. V
De overige kinderen zijn vrij. Kinderen van weduwen of
weduwnaars betalen:
’t eerste kind 5 ct , ’t tweede kind 2 ct., ’t derde kind 11/2 ct.,
`t vierde 1 ct., eveneens tot hun 16* jaar.
In buitengewone omstandigheden kan het bestuur de con-
tributie verhoogen, bij gunstigen toestand van het fonds wordt
deze verlaagd. Bij bedanken of royeeren der leden heeft geene
teruggave van contributie plaats.
Maandelijks wordt de staat der kas opgemaakt en aan het
einde van elk jaar een balans. De batige saldo’s dienen tot