HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 41

JPEG (Deze pagina), 757.93 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

31
tegenwoordigen de leden en zijn hoofdzakelijk belast met het
toezicht op het geldelijk beheer.
Door het bestuur wordt zoo mogelijk uit de leden een be-
zoldigd administrateur benoemd, die een adviseerende stem
heeft en geen ander fonds beheeren mag. Hem staat ter zijde
een bezoldigd adjunct-administrateur die, waar noodig , hem
vervangt. _
Geschillen tusschen den administrateur en het dagelijksch
bestuur worden door commissarissen op eene vergadering be-
slist. Klachten over aan de vereeniging verbonden personen
worden bij den administrateur; omtrent de administratie: bij
den voorzitter ingediend. Bestuur en commissarissen doen
omtrent klachten uitspraak in het hoogste ressort.
ln den aanvang van 1893 waren 34t geneeskundigen en
, apothekers te Rotterdam aan het fonds verbonden , benevens
ll boden. Volgens contrölebiljetten door de patiënten af te
geven, verschillend voor huis- en spreekuurbezoeken worden de
genees- en heelkundigen per visite betaald; voor nachtvisites
aanmerkelijk hooger. Kunstmatige verlossingen worden ruim
gehonoreerd , de apothekers worden beloond volgens overeen-
i gekomen prijs per recept en hebben het recht voor erkend
dure medicijnen meer te rekenen. De afrekening geschiedt
maandelijks. Bovendien genieten genees- heelkundigen en
apothekers een aandeel in het jaarlijksch batig saldo. Het be-
drag der honoraria kan niet worden medegedeeld. De boden
j' ontvangen 8 °/0 loon van de te innen contributie. De medi-
cijnen worden zoo noodig scheikundig onderzocht. »/Venus-
ziekten” worden niet behandeld. De leden , mannelijke en
vrouwelijke, moeten te Rotterdam wonen; zij mogen bij
hunne inschrijving aan geene kwaal of ziekte lijden. Enkele
personen uit gezinnen worden slechts bij uitzondering aange-
nomen. De leden van wie blijkt dat zij niet of niet lan-
ger wegens hun maatschappelijken stand in dit fonds be-
hooren, worden geroyeerd , evenzeer de wanbetalers en tij-
delijk zij die door woord of daad de vereeniging benadeelen,
ë
l