HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 40

JPEG (Deze pagina), 769.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

30
danken aan vele klachten over de inrichting van talrijke fond-
sen te Rotterdam, en in de eerste jaren met vele moeielijk-
heden te kampen. Zij begon nagenoeg zonder kapitaal, slechts
met eene kleine som, bijeengebracht met het doel in de eerste
behoeften van de administratie te kunnen voorzien, door de
Rotterdamsche afdeeling van het algemeen Nederlandsch werk-
lieden-verbond en hare aangesloten vakvereenigingen, benevens
de smedenvereeniging St. Eloy. Op coöperatieven grondslag
gevestigd was zij de eerste van dien aard en trad in concur-
rentie met de talrijke ziekenbussen en busjes te Rotterdam.
Thans verheugt zij zich in aanzienlijken bloei. Volgens het
jaarverslag van 1892 werd gedurende haar tienjarig bestaan
aan contributie ontvangen f 229807,58 waarvan aan genees-,
heel- en verloskundige hulp en medicijnen f 182824,50 werd
betaald. Aan bodenloon werd uitgegeven f 18165,éh65 en _
bij bevallingen f 6586,­; slechts 2 °/0 werd uitgetrokken voor
de administratie dezer omvangrijke vereeniging; tevens wordt
i het reservekapitaal, volgens bedoeld verslag, langzamerhand
belangrijk grooter.
De vereeniging stelt zich ten doel, den toestand van hen
i die tot den kleinen burger- of handwerksstand behoorcn , stof- '
, felijk en zedelijk te verbeteren, door goede genees-, heel- en
verloskundige hulp, benevens de voorgeschreven geneesmiddelen
te verschaffen; het vormen van een kapitaal voor een reserve-
fonds en tot uitbreiding van de vereeniging; en verder lezingen
te doen houden over het verband tusschen de hygiëne en den v
zedelijken toestand.
Uit en door de meerderjarige mannelijke leden worden gekozen
a. als bestuur: vijf onbezoldigde personen en een gesala-
rieerd kassier; de eerste president en de eerste secretaris ver-
tegenwoordigen de vereeniging en treden als zoodanig overal
voor haar op;
i Z1. zes onbezoldigde commissarissen, waarvan twee lid moeten
zijn van den Rotterdamschen bestuurdersbond en twee van de
Rotterdamsche smeden-begrafenisvereeniging St. Eloy. Zij ver-
i
l