HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 39

JPEG (Deze pagina), 780.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

29
gevallen door het reglement niet voorzien, behoudt het bestuur
zich het recht van beslissen voor. Zoo het bestuur in ’t belang
van dit fonds wijzigingen in het reglement noodig oordeelt,
kunnen deze niet worden toegepast, dan na machtiging hiertoe
door eene algemeene vergadering der aan de instelling verbon-
den geneeskunst-oefenaren.
Van het geheel der contributie wo1·den allereerst betaald:
het bodenloon (100/0 van de door hen afgedragen contributie)
en tevens 10 ct. voor ieder door hen aangeworven lid, welk
laatste echter eerst na 1/2 jaar lidmaatschap uitbetaald wordt;
verder de administratiekosten en de door de apothekers gele-
verde medicamenten , deze laatste volgens een op den duur
door hen bijgehouden prijslijst. De rest is bestemd voor de
. werkende deelnemers. Ieder van hen ontvangt daaruit een jaar-
. lijksch honorarium; de genees- en heelkundigen evenredig-aan
het getal leden (kinderen zoowel als volwassenen) respectievelijk
aan hunne zorg toevertrouwd , elk apotheker naar het aantal
der door hem gereed gemaakte recepten, en wel in dier voege
dat per 3 maanden aan de gezamenlijke doctoren 3/8 , aan de
heel- en vroedmeesters 2/8 en aan de apothekers mede 3/8 wordt
uitgekeerd. Volgens een der jaarverslagen ­- dat van 1886 -
i bedroeg het honorarium toen per lid voor den doctor 1,55 en
voor den chirurg I/' 1,04, te zamen indien ze de beide betrek-
kingen tegelijk waarnamen f 2,59; voor den apotheker 1,55 ,
l met inbegrip van de geneesmiddelen f 1,55 -§- f'0,92 :. ;"2,<17.
j Wat daarna onverdeelbaar overblijft , wordt gestort in een reser-
H vekas, ter bestrijding van onkosten aan drukwerken enz.
j 3. Algemeene Rezflerelnïnsene vereenlglng mn genees-, neel- en
{ nerleslcnnrlige nnga , epgerlenl eleer eene emnznéssée nll {len
l Rellewlmzzselen lveslnnwle¢·sö0nel en de lëellewlmxzscne
° sïneclen-Zzegmfenlsvereenéglng, geerlgelemïl bgg
lcenlnllçglx besluit van 25 Neuenzler 1891.
De vereeniging werd opgericht 1 Februari 1883 en telde in
het begin van 1893 10,391 leden. Zij had haar ontstaan tc