HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 38

JPEG (Deze pagina), 781.15 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

28
De leden hebben vrije keuze uit de deelnemers voor zoover
deze daarmede genoegen nemen. De keuze geschiedt voor één
jaar. Willen zij tusschentijds van geneeskundige of apotheker
veranderen, dan betalen zij 60 cent. Alleen gezonden worden
als leden aangenomen; slechts bij uitzondering lijders aan sle-
pende ziekten of gebreken , op voorwaarden door het bestuur
vast te stellen.
De wekelijksche contributie der leden bedraagt 10 cent; voor
kinderen onder de 16 jaar 5 cent; voor kinderen wier beide
ouders leden zijn 2 cent. Veertien dagen na hunne opneming
hebben de leden recht op geneeskundige behandeling; aan-
spraak op verloskundige hulp hebben zij niet , doch wel na negen
maanden lidmaatschap als gehuwde leden , op eene geldelijke
tegemoetkoming van f 2,50 na de bevalling; deze kunnen zij .
zelven verhoogen tot [/Y 5,- , door bijbetaling van 1 cent extra ,
per week. In geval eene verloskundige zulks noodig acht,
kan zij bij een door haar behandeld lid den raad of bijstand
inroepen van den deelnemer bij wien dat lid is ingeschreven.
V Bij wanbetaling wordt aanvankelijk hulp ontzegd; na vier
weken vervalt het lidmaatschap, slechts na bijbetaling van het
verschuldigde en onder goedkeuring van het bestuur kan de
geroyeerde weder als lid worden aangenomen; alleen bij over- i
lijden of vertrek naar elders worden de vooruitbetaalde gelden
teruggegeven. Des morgens vóór negen uur moet genees- en
heelkundige hulp worden aangevraagd, uitgezonderd in buiten- l
gewone gevallen; wie niet door ziekte aan huis gebonden is à
vervoegt zich op het spreekuur van den genees- of heelkun- N
dige aan diens woning. Lavementen worden gratis, breukban-
den en pessaria slechts éénmaal op kosten der instelling ver-
schaft. Het lidmaatschap vervalt indien de leden de gestelde
bepalingen herhaaldelijk overtreden, Rotterdam metterwoon ver- j
laten, de deelnemers onheusch behandelen en bij aanmerkelijke
verbetering van hun maatschappelijken staat.
Op de driemaandelijksche vergadering heeft iede1· lid het
recht zijne belangen voor te d1·agen. Bij misverstand of in