HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 37

JPEG (Deze pagina), 789.74 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

27
nemers. Zij is belast met de vaststelling van het tarief der
geneesmiddelen en met de behandeling en beslissing der overige
voorkomende zaken van pharmaceutischen aard , wanneer die
niet tot de verplichte werkzaamheden van het bestuur behooren.
Zij houdt het bestuur regelmatig op de hoogte harer handelingen.
In eene jaarlijksche algemeene vergadering der deelnemers
brengt de secretaris-penningmeester verslag uit en kunnen voor-
stellen tot wetswijziging behandeld worden. De deelnemers
kunnen desbevoegd hetzij als geneesheer, hetzij als heelkun-
dige , hetzij in beide betrekkingen voor het fonds werkzaam
zijn. Zooveel mogelijk zorgen zij voor vaccinatie en revacci­
natie der leden en in spoedeischende gevallen verleenen zij
ook aan niet op hun naam ingeschrevenen hulp. Bij tijdelijke
verhindering dragen zij zorg voor een bevoegd plaatsvervanger.
Bij hen in behandeling zijnde zieken mogen zij geen verdere
hulp weigeren, zoolang geen ander deskundige in hun plaats
is opgetreden. Ontzegging van het lidmaatschap aan de deelne-
B mers , of hunne wedertoelating , alsook wijzigingen in het
reglement , die het bestuur noodig mocht oordeelen , ge-
schieden bij besluit eener algemeenen vergadering. Honoraire
deelnemers staan , desverlangd , als consulent de werkenden
kosteloos met raad en daad bij ; wanneer zij als apotheker aan
de leden geneesmiddelen verstrekken , kunnen deze volgens
» tarief worden vergoed. Zij hebben in de algemeene vergade-
ring dezelfde rechten als de werkenden. Deze laatsten zijn
l verplicht tot het geven van inlichtingen aan het bestuur:
ii et. wanneer zulks verlangd wordt;
J Z2. omtrent leden van het fonds wier toegenomen welvaart
hen buiten de termen voor het lidmaatschap doet vallen;
c. bij verregaande ongeoorloofde handelingen van leden ten
gevolge waarvan zij dezen hun hulp ontzeggen.
j Op den fondsapotheker rust gelijke verplichting, waar hij
j door het aanbieden van voorschriften van meer deelnemers ten
l behoeve van hetzelfde lid , verspilling van geneesmiddelen of
ook wel andere misbruiken vermoedt.