HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 35

JPEG (Deze pagina), 801.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

, 25
van het fonds. Ter bekostiging van vrouwelijke verloskun-
dige hulp wordt door het fonds aan gehuwden bij de geboorte
van een voldragen kind f 3,-, bij abortus f 1,50 verstrekt.
Leden die door ernstige ziekte verhinderd zijn bij den doctor
aan huis te komen , raadplegen hein ten hunnent en doen het
verzoek hiertoe, zooveel mogelijk ’s ochtends vóór negen uur.
_ In geval van nood kunnen zij bij den dichtstbijwonenden deel-
, nemer hulp vragen. Verschillende specialiteiten zijn kosteloos
door hen te consulteeren.
Wie zich tegenover medicus of apotheker onbehoorlijk gedraagt
of Amsterdam metterwoon verlaat, wordt als lid geschrapt.
Hetzelfde geldt voor wanbetalers. Zij , die door verbetering van
.; maatschappelijke positie buiten de termen van het lidmaatschap
i vallen , worden door de geneeskundige commissie ontslagen. In
»_ 1893 bedroeg het aantal leden 444305 met 27000 kinderen.
_ Zij betalen 10 cent per hoofd en per week , hunne kinderen
' beneden de 16 jaar worden gezamenlijk ingeschreven tegen
betaling van 2 cent per hoofd , echter niet hooger dan tot een
j bedrag van 10 cent voor allen , wekelijks per gezin.
Tot zekerheid dat de afdeeling aan al hare verplichtingen
ten allen tijde tegenover de leden zal kunnen voldoen en dat
de werkende deelnemers steeds op een behoorlijk honorarium
kunnen rekenen , wordt het reservefonds voor deze afdeeling
.‘ op ongeveer f 2,50 per lid gehouden. Wat van de contribu-
tiën overblijft, na aftrek van alle onkosten (waaronder begre-
­ pen zijn de betaling der geneesmiddelen aan de apothekers
I volgens tarief, alsmede de vereischte aanvulling der reservekas)
komt voor 3/8 aan de geneeskundigen, voor 2/8 aan de heel-
meesters, voor 3/8 aan de apothekers, en wel aan ieder in ver-
houding tot het aantal der te zijnen name ingeschreven leden.
Een kind telt bij deze berekening voor 1/3 lid. In 1892 be-
droeg het honorarium der doctoren _/' 1,20, de1· heelkundigen
_/' 0,80 (te zamen, wanneer de twee betrekkingen door één
persoon werden waargenomen dus f 2,-) , der apothekers
f 1,20 (met inbegrip der geneesmiddelen j` 2,24i) per lid.