HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 34

JPEG (Deze pagina), 795.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

24 ,
tot zulk een standpunt , dat zij zonder te kort te doen aan
de eischen der verzekerings-wetenschap , ook ziektegevallen
’ als ongelukken (accidents) binnen den kring harer werkzaam-
heid opnemen kan. Zoolang zij dit standpunt niet heeft be-
reikt, moge de uitkeering van ziekengelden velerwege aan de
fondsen voor ziekenbehandeling verbonden blijven; de hoofd-
zaak daarvan vormen zij niet." _
De afdeeling /xziekenbel1andeling” vooral is bij het hier be- t
sproken fonds op degelijke wijze ingericht. Wie geen lid van
haar is wordt in de beide andere niet toegelaten. Alle te
Amsterdam gevestigde genees- en heelkundigen en apothekers
kunnen aan de instelling deelnemen, doch mogen in geen ander
ziekenfonds werkzaam zijn. Voor zoover zulks het geval is .;
en voor zoover er onder hen mochten voorkomen, die deze i
hunne betrekking onwaardig worden geacht, zijn de deelne- ,j
mers onder voldoenden waarborg tegen willekeur bevoegd hen _
tot aftreden te noodzaken. In 1893 waren 134 genees- en '
heelkundigen en apothekers als werkende deelnemers aan deze
bloeiende en in zoovele opzichten uitstekende instelling ver-
bonden; haar waarborgfonds was toen f 270000,--.
Tot hiertoe moesten alle leden in Amsterdam woonachtig
zijn, doch in het begin van 1895 werden de statuten en regle-
menten van het fonds zoodanig gewijzigd dat zijn werkkring
zich voortaan niet alleen tot Amsterdam bepalen, doch ook .‘
tot gemeenten in hare onmiddellijke nabijheid uitstrekken zal.
De geheel vrije keuze van genees- en heelkundigen en apo- j
thckers die slechts de instemming van de gekozenen behoeft, `A
en de vrijheid daarin telken jare in de maand Maart kosteloos
verandering te brengen , zelfs ten _allen tijde , tegen betaling
van 50 cent, is voor de leden zeer te waardeeren. Zoo ook de
voor lijders aan slepende ziekten hoogst gunstige bepaling, dat
zij op bijzondere en naar het schijnt weinig bezwarende voor-
waarden lid kunnen worden. Het zetten van lavementen en
bloedzuigers alsmede het leveren van eenvoudige instrumenten,
breukbanden en dergelijke voor de eerste maal, komt ten laste