HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 33

JPEG (Deze pagina), 749.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

23
de oflicieele behartigers van wier belangen in dezen, bedoelde
magistraatspersonen mogen worden beschouwd. Aan l1un col-
lege brengt de raad van toezicht jaarlijks een verslag uit van
zijn beheer. Op een voor de leden doelmatig vastgestelden
tijd houdt het bestuur wekelijks zitting, om met hen hunne
belangen te bespreken.
Het doel van genoemd ziekenfonds is zz om hen , wier maat-
l schappelijke toestand niet toelaat , op de gewone wijze te voorzien
¥ in de behoeften, die door ziekte en hare gevolgen ontstaan ,
T in staat te stellen tegen vaste contributie zich de in die om-
? standigheden noodige hulp zoo volledig en doeltreffend mogelijk
' te verschaffen en zulks onder afdoende waarborgen zoowel voor
j hun belangen als voor die van de aan de instelling verbon-·
dene geneeskundigen en apothekers?
j Behalve dat de instelling bovendien het uitstekende oogmerk
, heeft de kennis omtrent oorzaken en middelen tot herstel
j van ziekten uit te breiden, is zij in drie administratief ge-
; scheiden afdeelingen werkzaam n.l. die vo01· ziekenbehandeling,
j ziekengelden en uitkeering bij overlijden. Wat dezen driele-
digen werkkring aangaat kan, eenigszins gewijzigd, ingestemd
worden met het navolgend, elders hieromt1·ent uitgesproken
oordeel 1): zz Zonder te willen beweren dat het algemeen zie-
kenfonds voor Amsterdam ten onrechte ook de laatste zaak aan
zich trok , komt het ons nochthans voor, dat zij in °t alge-
meen niet tot den werkkring der ziekenfondsen behoort."
j Immers: zz levensverzekering , waartoe toch ook het begrafe-
l nisfonds behoort, is geheel en al een op wetenschappelijken
grondslag steunende tak van bedrijf geworden , die zijne
eigene regels en wetten heeft , en op zich zelf kan staan en
staan moet. De verzekering van geldelijken steun bij ongeval
volgt haar op dien weg en moet zich bij geleidelijke ontwik-
5 keling harer grondslagen meer en meer weten op te werken
i *) Rapport der H.H. D" juim, vAN DooRm1AAL en Menno Hu1zmcA.
Zie Nederl. Tydschrgft ·zzaw· Gezzeesk 1890, II, bladz. I34.
l
l