HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 32

JPEG (Deze pagina), 750.49 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

22
zaam zijn, willen wij thans trachten ook de eerstbedoelde in
hunne, over ’t algemeen veel gunstiger en aanbevelenswaar­
diger beteekenis eenigszins nauwkeurig te doen kennen. Wij
meenen dit niet beter te kunnen doen dan door mededeeling
der hoofdzakelijke bepalingen uit de statuten en reglementen
van een viertal dezer instellingen. De beide eerste en be-
trekkelijk oudste dragen het karakter van onderlinge fondsen, t
met een deskundig , hoewel niet door en uit de ingeschreven X
leden gekozen bestuur , doch met aan dezen gegeven meer of
minder ruime gelegenheid om hunne bezwaren bij dat bestuur
te doen kennen , of hunne belangen te bepleiten , en tevens
met voldoende regeling der belooningen voor de deskundigen.
Bij de twee laatsten , die op coöperatieven grondslag berus- j
ten, treedt het beginsel van zelf hulp en zelfbestuur krach-
tiger op den voorgrond. Dat in beiderlei - onderling in j
­ menig opzicht nog verschillende - hoofdvormen , naast veel ’
aanbevelingswaardigs , hier en daar ook enkele bepalingen i
gelden welke misschien niet onverdeeld zijn goed te keuren , j
zal nader worden aangetoond. {
l. Algemeen zieixezzfomls voor Amszfowlam.
Dit fonds werd in l8<L7 door genees- en heelkundigen en
apothekers als werkende leden opgericht , die met juisten blik
reeds van den aanvang af, naast eene geneeskundige com-
missie uit hun midden, een raad van toezicht stelden, be-
staande uit geheel belangelooze en aanzienlijke personen. Aan i
dezen raad die sedert 1852 door burgemeester en wethouders 1
van Amsterdam wordt benoemd, is het geheele beheer der
gelden en bezittingen van het fonds toevertrouwd; terwijl te-
vens aan elk lid daarvan hetzelfde recht als aan de deelnemers
is verzekerd , omtrent het doen van voorstellen in het belang
der inrichting. Dat de keuze der leden van dezen raad niet,
gelijk regelmatig kan schijnen , door de verzekerden zelven;
maar door burgemeester en wethouders geschiedt , vindt vol- A
doende verklaring in het groot aantal der eerstgenoemden, als