HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 31

JPEG (Deze pagina), 756.51 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

21
zij dit met eenige gerustheid meenen te kunnen doen; het-
geen echter wel eens l1oog oploopen en hun schade kan be-
rokkenen, althans wanneer zulks buiten toestemming van de
directies is geschied; deze geven overigens, om geen verlies
aan leden te lijden , zelven somtijds langer crediet dan het
reglement toelaat.
_ Ofschoon vele boden bij grootere fondsen een redelijk of
l goed bestaan vinden , is hunne onderlinge naijver dikwijls zeer
j groot. Geroepen om de belangen van hun fonds te behartigen,
g paren zij daarmede in den regel de zucht om die van zich-
ä zelven niet te vergeten; zij voldoen hieraan geenszins altijd
l door lofwaardige middelen , bijv. door ’t aftroggelen van
elkanders leden. Dit heeft hier veel meer plaats dan bij de
j begrafenisfondsen. Immers men wordt slechts lid van één
j zieken- , doch maar al te dikwijls van verschillende begrafe-
' nisfondsen tegelijk. De boden der laatste kunnen ’t dus rustig
l en zonder naijver aanzien dat »zhunne" leden zich ook
i zzhunne collega°s” laten inschrijven; voor die der ziekenfondsen
l echter is zulks altijd eene quaestie van winst of verlies. Men
zie verder, omtrent de boden , het verslag der nuts-commissie
l voor de begrafenisfondsen.
. De billijkheid eischt ecl1te1· te erkennen, en wij doen zulks
volgaarne , dat ook in deze betrekking zeer degelijke, ver-
, trouwbare en ijverige lieden voorkomen, die de hun opge-
Z dragen werkzaamheden plichtmatig volbrengen en soms vele
Q jaren achtereen bij dezelfde fondsdirectie werkzaam zijn.
6. Zee/ceegfomlseez volgens áeá nieuwe type.
Hiervoren (bladz. 5) werd opgegeven , aan welke oorzaken
waarschijnlijk het ontstaan der nieuwerwetsche ziekenfondsen
vooral mag worden toegeschreven. Na de opgaaf en beschou-
wing nu, van eenige der voornaamste ongunstige eigenschappen
waardoor zich die van het ouderwetsche type kenmerken en
na ten volle waardeerend te hebben toegesteind dat desondanks
E ook velen van hen zeer nuttig en zegenrijk ten onzent werk-

l
i
j l
I