HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 30

JPEG (Deze pagina), 771.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

20
Mogen beiderlei titularissen als ernstige , wetenschappelijke
mannen , bij wederzijdsche waardeering zich altijd doordringen
van het bewustzijn, niet slechts der wettelijke maar ook der
moreele verplichtingen , die zij zoowel jegens elkander als
jegens het publiek te vervullen hebben.
Een volkomen afkeurenswaardige weg voor de aflevering
van geneesmiddelen bij ziekenfondsen, enz. is voorzeker die _
waarbij men tracht door aanbesteding ze voor de laagste prij- i
zen te verkrijgen. Op deze wijze verlamt men het plichtbesef
van den apotheker en bedreigt men diens getrouwe vervulling g
van den door hem afgelegden eed: zxdat hij zijn vak naar zijn ¥
beste weten en vermogen zal uitoefenen? Dusdanige concur- t
rentie naar goedkoopheid te scheppen , moet al even onzinnig
en ongepast heeten , als het aanbesteden van geneeskundigen g
bijstand tegen ’t geringst mogelijk bedrag, zonder eenigen
waarborg voor de deugdelijkheid er van.
<L. Boden.
De invloed der fondsboden is zeer groot en zij maken daar j
niet zelden gebruik maar ook dikwijls misbruik van. Wekelijks
bij het ophalen der premies, komen zij met de leden in aan- t
raking, wat hen in verzekeringszaken tot hunne vertrouwden i
en raadslieden maakt. De leden kennen slechts den bode , zelden
de directie , evenmin als den inhoud van het fondsreglement. ,
De boden oefenen dikwijls ten eigen bate pressie uit op de
leden , bij het kiezen van een medicus , brengen hen soms wille- Q
keurig , soms met hun medeweten van het eene fonds naar het
andere over, of doen hetzelfde ten opzichte van doctor of
apotheker, en verlaten bij geschillen met hunne directie, wel
eens met honderden leden tegelijk, het eene fonds voor het
andere. Bij hen die per week en per lid betaald worden,
strijdt het schrappen van leden natuurlijk met hun belang -
trouwens is dit laatste met de directies ook het geval; - zij
stellen dit dus zooveel mogelijk uit, terwijl zij den tijdelijk in
gebreke blijvenden hunne contributies voorschieten , indien

l
ä