HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 29

JPEG (Deze pagina), 780.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

· 19
”t algemeen gunstig, doch ondervindt meermalen botsing in
hunne wederzijdsche belangen. Bij de jongere geneeslieeren is
, de buspraktijk niet zelden de weg tot de meer voordeelige bij
i de burgerij. Zij wenschen zich derhalve in de eerste een goeden
¢ naam te verwerven. Waar nu hun honorarium volgens abon­ .
nement hun belang bij het al of niet voorschrijven van ge-
neesmiddelen geheel en al buiten aanmerking laat, is zulks wel
j degelijk juist omgekeerd het geval bij den apotheker. En
jï ziedaar almede eene zwarte schaduwzijde van dit stelsel. Er
{E is wel eens door fondsapothekers beweerd dat zij bij i 1000
leden, tegen een abonnement van _/' 2,50 per lid en per jaar
'f nog een redelijke winst konden maken; doch mannen van
. ondervinding houden vol dat wanneer de apotheker , bij de
l tegenwoordig betaalde premiën, medicijnen van goede qualiteit
, levert, hij slechts een gering bedrag als honorarium overhoudt.
i Trouwens , degelijke apothekers klagen, en waarschijnlijk niet
j ten onrechte over de massa’s recepten voor buspatienten, die in
l, den regel overvloed van voor hen kostelooze medicijnen verlan-
j gen; daarentegen over schaarschte van voorschriften ten behoeve
E van particulieren , die op zulk een overvloed veelal niet gesteld
zijn. En dat de jongere medici somtijds weinig begrip van
Q hoeveelheden hebben - wat dan blijkt uit het voorschrijven,
j vooral van enkelvoudige geneesmiddelen in zeer groote hoe-
j veelheden, bijv. bij het Nederlandsch ons te gelijk ­- is in
J de buspraktijk voor de pharmaceuten meermalen een groot na-
» deel. Verder heet het: dat de fondsgeneesheer wel eens met
` onbillijke aanmatiging , of waar ’t diens lof of blaam geldt,
met minder kieschheid jegens den fondsapotheker te werk gaat. ‘
»/De doctor schijnt” - zoo luidt het - z/te ve1·geten, dat
deze slechts in zooverre dag en nacht voor hem behoort ge-
reed tc staan , als dit het nauwkeurig en deugdelijk aiieveren
van de door hem voorgeschreven recepten betreft ," enz. Aan
de andere zijde is evenzeer van meerdere grieven sprake: van
gebrek aan activiteit , netheid, nauwkeurigheid, voorkomend-
heid, juist besef der grenzen van wettelijke bevoegdheid , enz.